zpět na výpis    domů » makroekonomie » Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Publikováno: 19.5.2017

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Dvousektorový model ekonomiky je postaven na následujících předpokladech:

 • existují domácnosti (C) a firmy (I)
 • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
 • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a nezaměstnanosti

Makroekonomická rovnováha na trhu zboží a služeb nastává, pokud je agregátní produkt ekonomiky (Y) roven plánovaným výdajům ekonomických subjektů (AD). V grafickém vyjádření (obrázek níže) nastává makroekonomická rovnováha dvousektorové ekonomiky v bodě E1, ve kterém platí rovnost Y1 a AD1. V bodě rovnováhy E1 jsou neplánované investice do zásob nulové. Vpravo od bodu rovnováhy firmy hromadí zásoby. Vlevo od bodu rovnováhy jsou neplánované investice do zásob záporné.

Makroekonomickou rovnováhou na trhu statků a služeb se více zabývá kapitola Úvod do teorie determinace produktu.

Rovnováha dvousektorové ekonomiky

Y = AD
Y = C + I → IU = 0

Y ... agregátní produkt (důchod) ekonomiky
AD ... agregátní poptávka
C ... spotřební výdaje domácností na nákup zboží a služeb
I ... plánované investiční výdaje firem
IU ... neplánované investice do zásob

Dvousektorová ekonomie

Výdajový multiplikátor dvousektorové ekonomiky

Z makroekonomické rovnováhy na trhu statků a služeb můžeme odvodit jednoduchý výdajový multiplikátor.

Jednoduchý výdajový multiplikátor

Y = AD
Y = C + I
Y = Ca + c·Y + I
Y = [1/(1 - c)] · (Ca + I)
Y = α2 · A

A ... agregátní autonomní výdaje (Ca + I)
α2 ... jednoduchý výdajový multiplikátor 1/(1 - c)

Rovnovážná produkce dvousektorové ekonomiky je dána součinem výdajového multiplikátoru a výší autonomních výdajů. Rovnovážná produkce je vyšší než autonomní výdaje, což je dáno právě multiplikačním efektem autonomních výdajů.

Výpočet rovnovážné produkce

Spotřební funkce ekonomiky je popsána rovnicí C = 200 + 0,75·Y. Plánované investice firem jsou 200 mld. Kč. Jaká je rovnovážná produkce?

Y = AD
Y = Ca + c·Y + I
Y = 200 + 0,75·Y + 200
Y0 = 4 · 400 = 1600 mld. Kč

výdajový multiplikátor α2 = 1/(1 - c) = 1/(1 - 0,75) = 4

Výdajový multiplikátor s hodnotou 4 znamená, že přírůstek (úbytek) agregátní poptávky o 1 Kč zvýší (sníží) reálný produkt o 4 Kč. Přírůstek (úbytek) reálné produkce o 4 Kč je způsoben multiplikačním efektem autonomních investic (I) a autonomní spotřeby (Ca).

V bodě tržní rovnováhy by mělo platit, že soukromé úspory jsou rovny plánovaným investičním výdajům.

Y = C + I
C + S = C + I
Ca + c·Y - Ca + s·Y = Ca + c·Y + I
-Ca + s·Y = I

Řešení
-200 + 0,25·Y = 200
-200 + 0,25·1600 = 200
200 = 200

Při rovnovážné produkci ekonomiky 1 600 mld. Kč jsou soukromé úspory i plánované investici ve výši 200 mld. Kč.

Změna autonomních výdajů a rovnováhy ekonomiky

Změna autonomních výdajů (investiční výdaje firem, spotřební výdaje domácností) implikuje novou tržní rovnováhu.

Změna autonomní spotřeby
ΔY = [1/(1 - c)] · ΔCa

Změna autonomních investic
ΔY = [1/(1 - c)] · ΔI

Y1 = Y0 + ΔY

Y0 ... původní rovnováha
Y1 ... nová rovnováha v důsledku změny autonomních výdajů

Změna investičních výdajů - pokračování předchozího příkladu

V důsledku očekávaného budoucího zvýšení spotřebitelské poptávky se firmy rozhodly investovat do nových výrobních kapacit dodatečných 100 mld. Kč.

Dodatečné investiční výdaje ve výši 100 mld. Kč jsou současně důchodem dodavatelů, kteří získaný důchod alokují na spotřebu a úspory. Takto se zachovají všechny další subjekty v ekonomice. Tímto způsobem se rozběhne nekonečný multiplikační řetězec druhotných výdajů v ekonomice, který tvoří nekonečnou geometrickou posloupnost s prvním členem posloupnosti a1 = ΔI a kvocientem q = c.

ΔY = ΔI + c·ΔI + c2·ΔI + c3·ΔI + ...
ΔY = ΔI + 0,75·ΔI + 0,752·ΔI + 0,753·ΔI + ...

ΔY = [1/(1 - c)] · ΔI = 4 · 100 = 400

Y1 = Y0 + ΔY
Y1 = 1600 + 400 = 2000 mld. Kč

Zvýšení investičních výdajů o 100 mld. Kč zvyšuje agregátní poptávku a následně celkový produkt ekonomiky o 400 mld. Kč. Růst produktu zvyšuje zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

↑ I → ↑ AD → ↑ Y → ↓ míra nezaměstnanosti

Multiplikační efekt autonomních výdajů
CVIČENÍ

 1. Agregátní poptávka ekonomiky má následující tvar AD = Ca + c·Y + I, kde Ca = 100, c = 0,8 a I = 150 mld. Kč. Při jaké úrovni reálné produkce je trh statků a služeb v rovnováze?
 2. Je-li úroveň potenciálního produktu (Y*) rovna 1500 mld. Kč, jak velký přírůstek investičních výdajů vyplní produkční mezeru?
 1. Y = AD = 100 + 0,8·Y + 150   ⇒   Y = 1250 mld. Kč
 2. ΔY = α2 · ΔI   ⇒   (1500 - 1250) = 5 · ΔI   ⇒   ΔI = 50 mld. Kč

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
 • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
 • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru