zpět na výpis    domů » makroekonomie » Základní makroekonomické identity

Základní makroekonomické identity

Publikováno: 14.5.2017

Základní makroekonomické identity

Makroekonomická identita je rovnice, která definuje vztahy mezi proměnnými v ekonomice. Identita je splněna vždy. Není podmínkou rovnováhy. Podmínkou rovnováhy se zabývá kapitola Úvod do teorie determinace produktu.

Základní identita v otevřené ekonomice

Y = C + I + G ± NX

Y ... produkt ekonomiky
C ... spotřební výdaje domácností
I ... investiční výdaje firem (plánované a neplánované investice)
G ... vládní výdaje na nákup zboží a služeb
NX ... čistý export statků a služeb

Základní identita říká, že produkt ekonomiky Y se rovná skutečně vynaloženým výdajů ekonomiky C + I + G ± NX. Skutečně vynaložené výdaje zahrnují plánované a neplánované investice.

Rovnováha na trhu statků a služeb nastavává v okamžiku, kdy jsou neplánované investice do zasob nulové. V takové situaci neexistují síly, které by tlačily na růst nebo pokles agregátního produktu. Jinými slovy jsou skutečné agregátní výdaje rovny plánovaným výdajům ekonomických subjektů (agregátní poptávka).

V následujícím textu je základní identita I = S (investice = úspory) rozšířena dle sektorů zahrnutých do modelu ekonomiky.

Dvousektorová ekonomika

V dvousektorové ekonomice existují pouze sektor domácností a sektor firem. Domácnosti získávají za poskytnuté výrobní faktory důchody Y, které alokují na spotřební výdaje C a úspory S. Firmy poskytují domácnostem důchody za výrobní faktory a investují do obnovy a rozšíření kapitálové zásoby I. Produkt ekonomiky Y měřený výdajovou metodou se skládá ze spotřebních výdajů domácností C a investičních výdajů firem I.

Produkt dvousektorové ekonomiky je roven důchodu domácností. Důvodem je neexistence sektoru vlády. Neexistují daně a transfery, které by ovlivňovaly výši disponibilního důchodu domácností.

Identita investic a úspor v dvousektorové ekonomice

C + I = Y

C + I = C + S

I = S

I ... domácí investice
S ... soukromé úspory

Z identity úspor a investic vyplývá, že úspory jsou používány k financování firemních investic. Úspory jsou totiž nespotřebovanou částí důchodu a mohou být použity právě na financování investic v ekonomice.

Třísektorová ekonomika

Třísektorová ekonomika je rovna dvousektorové ekonomice rozšířené o sektor vlády. Není uvažován zahraniční obchod, proto se jedná o model uzavřené ekonomiky.

Vládní sektor vynakládá výdaje na nákup veřejných statků a služeb G, vybírá daně TAT a poskytuje transfery domácnostem TR. Pro jednoduchost je dále pracováno s veličinou čisté daně T, která je rozdílem mezi vybranými daněmi a poskytnutými transfery.

V třísektorové ekonomice se již produkt nerovná důchodu domácností. Důchod je upraven o čisté daně. Důchod snížený o daně a zvýšený o transfery se označuje jako disponibilní důchod.

Identita investic a úspor v třísektorové ekonomiky

C + I + G = Y

C + I + G = T + C + S

I = S + (T - G)

I ... domácí investice
S ... soukromé úspory
(T - G) ... veřejné úspory

V třísektorové ekonomice se domácí investice rovnají soukromým a veřejným úsporám. Záporné veřejné úspory (deficit veřejných rozpočtů) snižují národní úspory. Pokud jsou úspory nižší než investiční příležitosti v domácí ekonomice, není dostatečně využíván ekonomický potenciál země. V modelu uzavřené ekonomiky neexistuje dovoz zahraničního kapitálu (přímé zahraniční investice a portfoliové investice), který by kompenzoval pokles národních úspor. Financování deficitu lze řešit zvýšením úrokových sazeb, který by přilákal více úspor a omezil investice v ekonomice.

Čtyřsektorová ekonomika

Čtyřsektorová ekonomika je model otevřené ekonomiky. Jde o třísektorovou ekonomiku plus zahraniční obchod. Zahraniční sektor přidává do modelu novou výdajovou složku tzv. čistý export NX. Čistý export je rozdílem mezi vývozem zboží a služeb a dovozem zboží a služeb.

Kladný čistý export zvyšuje agregátní poptávku, která tlačí na růst celkového produktu a zaměstnanosti. Záporný čistý export snižuje agregátní poptávku, která tlačí na pokles produktu a zaměstnanosti.

  • vývoz > dovoz → kladný čistý export → ↑ agregátní poptávka → ↑ produkt → ↑ zaměstnanost
  • vývoz < dovoz → záporný čistý export → ↓ agregátní poptávka → ↓ produkt → ↓ zaměstnanost

Identita investic a úspor ve čtyřsektorové ekonomice

C + I + G + NX = Y

C + I + G + NX = T + C + S

I + NX = S + (T - G)

I ... domácí investice
NX .. čistý export (= zahraniční investice)
S ... soukromé úspory
(T - G) ... veřejné úspory

V otevřené ekonomice je nesoulad mezi domácími investicemi a úsporami vyrovnán čistým dovozem kapitálu I > [S + (T - G)] nebo čistým vývozem kapitálu I < [S + (T - G)]. Pohyby zahraničního kapitálu ovlivňují devizový kurz národní měny a zahraniční obchod.

Identita úspor a investic v otevřené ekonomice ukazuje, že národní úspory S + (T - G) se rovnají národním investicím I + NX.

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru