zpět na výpis    domů » makroekonomie » Úvod do teorie determinace produktu

Úvod do teorie determinace produktu

Publikováno: 18.5.2017

Úvod do teorie determinace produktu

Úvodní kapitola do teorie determinace produktu má za úkol objasnit základní pojmy pro následné rozvinutí jednoho z nejznámějších ekonomických modelů určující celkový produkt prostřednictvím agregátní poptávky. Tento jednoduchý keynesiánský model vysvětluje mechanismus utváření rovnováhy na trhu statků a služeb prostřednictvím agregátní poptávky a kolísání HDP v krátkém období. Model je také znám jako model multiplikátoru, model s linií 45° či Keynesiánský kříž.

Předpoklady modelu jsou existence produkční mezery a nepružné ceny a mzdy v krátkém období.

Skutečné výdaje a agregátní poptávka

Klíčovým východiskem určení rovnovážné produkce je odlišení skutečných agregátních výdajů od výdajů plánovaných.

Skutečné agregátní výdaje (AE) zahrnují spotřební výdaje domácností, investiční výdaje firem (plánované a neplánované investice), vládní výdaje na nákup zboží a služeb a čistý export. Skutečné agregátní výdaje představují skutečnou hodnotu produktu (AE = Y).

Neplánované investice jsou neplánované změny zásob způsobené nedostatečnou či nadměrnou agregátní poptávkou.

Agregátní poptávka (AD) měří všechny plánované výdaje v ekonomice, které chtějí ekonomické subjekty při dané cenové hladině realizovat. Zahrnuje všechny skutečné výdaje kromě neplánovaných investic.

Z uvedeného vyplývá, že agregátní poptávka (plánované výdaje) se liší od skutečných výdajů o výši neplánovaných investic.

Přístupy k formování rovnováhy trhu

K vysvětlení formování rovnováhy na trhu statků a služeb existují 2 přístupy. Pro jednoduchost si přístupy vysvětlíme na modelu dvousektorové ekonomiky, ve kterém vystupují pouze domácnosti a firmy. Složitější modely v rámci teorie determinace produktu jsou pak model třísektorové ekonomiky a model čtyřsektorové ekonomiky, které rozšiřují dvousektorový model o sektor vlády a sektor zahraničního obchodu. Základní popis sektorů ekonomiky a vztahy mezi nimi najdete v kapitole Makroekonomické identity.

Ve dvousektorové ekonomice je vyrobený produkt roven důchodu ekonomiky. Domácnosti získávají za poskytnuté výrobní faktory důchody, které alokují na spotřební výdaje (C) a úspory (S). Firmy poskytují domácnostem důchody za poskytnuté výrobní faktory a investují do obnovy a rozšíření kapitálové zásoby (I). Produkt ekonomiky měřený výdajovou metodou se skládá ze spotřebních výdajů domácností (C) a firemních investic (I).

První přístup: Produkt vs Agregátní poptávka

První přístup vysvětluje mechanismus formování rovnováhy na trhu statků a služeb prostřednictvím reálného produktu a agregátní poptávky. V bodě tržní rovnováhy jsou neplánované investice firem nulové a platí, že produkt ekonomiky je roven agregátní poptávce.

Podmínka rovnováhy Y vs AD

Skutečné výdaje: AE = C + IP + IU = Y
Plánované výdaje: AD = C + IP

Y = AD → IU = 0 → rovnovážný stav
Y = C + IP

AE ... skutečné agregátní výdaje
Y ... produkt ekonomiky (= AE)
AD ... agregátní poptávka
C ... spotřební výdaje domácností
IP ... plánované investiční výdaje
IU ... neplánované investiční výdaje

Druhý přístup: Investice vs Úspory

Druhý přístup vysvětluje rovnováhu trhu prostřednictvím úspor a investic. V bodě rovnováhy platí, že plánované úspory domácností jsou rovny plánovaným investičním výdajům firem.

Podmínka rovnováhy I vs S

Produkt: Y = C + I
Důchod: Y = C + S

C + I = C + S /-C
I = S

Úspory jsou únikem ze spotřebních výdajů domácností a používají se právě na financování firemních investic. Po odečtení spotřebních výdajů z obou stran rovnice nám zůstává podmínka rovnováhy I = S.

Mechanismus formování rovnováhy trhu

Na základě představených přístupů si nyní ukážeme, jakým způsobem se na trhu statků a služeb formuje rovnováha. Formování rovnováhy je vysvětleno prostřednictvím grafů na obrázku níže, na kterých jsou spotřební, úsporová a investiční funkce.

Přístup Y = AD

Je-li je produkt (důchod) na úrovni YE jsou plánované agregátní výdaje (AD) rovny agregátnímu produktu (Y).

Pokud je agregátní poptávka vyšší než produkt (úroveň Y1) budou firmám ubývat zásoby rychleji než plánovali. Neplánované investice (IU) jsou záporné. Na tuto situaci budou reagovat zvýšením výroby, roste zaměstnanost a produkt ekonomiky roste až do rovnováženého stavu.

Pokud je agregátní poptávka nižší než produkt (na obrázku v Y2) budou se firmám hromadit zásoby v regálech. Neplánované investice (IU) jsou kladné. Na tuto situaci reagují poklesem výroby, roste nezaměstnanost a produkt ekonomiky klesá až do rovnováženého stavu.

Rovnováha na trhu statků a služeb v dvousektorové ekonomice

Přístup I = S

Je-li produkt (důchod) na úrovni YE jsou plánované investice (I) rovny plánovaným úsporám (S). Investiční funkce (I) je horizontální, jelikož investice jsou v tomto modelu nezávislé na výši produktu.

Pokud je produkt na úrovni Y1 jsou investice vyšší než úspory. To znamená, že domácnosti spoří méně než si firmy přejí investovat a vydávají více na spotřebu. Firmám ubývají zásoby v regálech rychleji než plánovali (IU < 0) a reagují zvýšením výroby. Důchod ekonomiky začné růst a bude růst, tak dlouho dokud nejsou plánované úspory rovny plánovaným investicím. S růstem důchodu roste část úspor, které jsou na důchodu pozitivně závislé.

Pokud se ekonomika nachází na úrovni Y2 jsou investice nižší než úspory. Domácnosti spoří více než si firmy přejí investovat. Nízké spotřební výdaje vedou k tomu, že firmám rostou zásoby v regálech a jsou nuceni propouštět a snižovat objem výroby. S poklesem důchodu dochází ke snížení úspor závislých na důchodu.

CVIČENÍ

  1. Pokud je úroveň agregátní poptávky vyšší než HDP jsou neplánované investice do zásob ...... .
  2. Co se děje s nezaměstnaností v situaci, kdy je úroveň agregátní poptávky nižší než úroveň HDP?
  1. záporné
  2. roste

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • RUSMICHOVA, L., SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. MELANDRIUM 2002, Praha. Páté vydání, 167 stran. ISBN 80-86175-24-3
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru