zpět na výpis    domů » makroekonomie » Výdajový model v příkladech

Výdajový model v příkladech

Publikováno: 1.6.2017

Výdajový model v příkladech

Makroekonomický model rovnováhy trhu statků a služeb je postaven na následujících předpokladech:

  • čtyřsektorová ekonomika - existují domácnosti, firmy, stát a čistý export
  • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
  • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a nezaměstnanosti
  • reálný devizový kurz je fixní

Jednoduchý model makroekonomické rovnováhy říká, že rovnováha na trhu zboží a služeb nastavá, pokud je hrubý domácí produkt (Y) roven agregátní poptávce (AD). V bodě rovnováhy jsou neplánované investice do zásob nulové. V grafickém vyjádření je rovnováha v otevřené ekonomice v bodě E3, který je dán průsečíkem Y3 a AD3.

Rovnováha čtyřsektorové ekonomiky

O makroekonomické rovnováze na trhu statků a služeb pojednává kapitola Úvod do teorie determinace produktu. Úlohou vládního sektoru a dopady jeho chování v ekonomice se zabývá kapitola Fiskální politika a státní rozpočet.

Makroekonomický model

1) C = Ca + c·YD
2) IP = I
3) G = G
4) NX = X - M - m·Y
5) Y = C + I + G + NX
6) BS = (TA + t·Y) - (G + TR)


C ... spotřební výdaje domácností
Ca ... autonomní spotřeba (nezávislá na důchodu)
c ... mezní sklon ke spotřebě
YD ... disponibilní důchod domácností (= Y - TA - t·Y + TR)
TA ... autonomní daně
t ... sazba důchodové daně
TR ... autonomní transferové platby
I ... autonomní investiční výdaje firem
G ... autonomní vládní výdaje na nákup statků a služeb
NX ... čistý export
X ... autonomní export
M ... autonomní import
m ... mezní sklon k dovozu
BS ... státní rozpočet

První rovnice představuje krátkodobou spotřební funkci (C), která je funkcí běžného disponibilního důchodu (YD). Druhá rovnice je funkce autonomních plánovaných investic (IP). Třetí rovnice představuje autonomní vládní výdaje na nákup statků a služeb (G). Čtvrtá rovnice říká, že čistý export (NX) je dán rozdílem funkce exportu (X) a funkce importu (M + m·Y). Pátá rovnice vyjadřuje podmínku rovnováhy na trhu statků a služeb, která je dána rovností reálného produktu ekonomiky (Y) a agregátní poptávky (AD = C + I + G + NX). Poslední rovnice je bilancí státního rozpočtu, který veřejný sektor používá k realizaci fiskální politiky. Státní rozpočet je funkcí reálného produktu ekonomiky (Y) při daných autonomních diskréčních stabilizátorech fiskální politiky (TA, G, TR).

Rovnováha na trhu statků a služeb

AD = C + I + G + NX
AD = Ca + c·(Y - TA - t·Y + TR) + I + G + X - M - m·Y
AD = Ca + c·(1 - t)·Y - c·TA + c·TR + I + G + X - M - m·Y
Y = AD
Y[1 - c·(1 - t) + m] = Ca - c·TA + c·TR + I + G + X - M
Y = α4·A

α4 ... 1/[1 - c·(1 - t) + m] ... multiplikátor autonomních výdajů otevřené ekonomiky
A ... Ca - c·TA + c·TR + I + G + X - M ... autonomní výdaje agregátní poptávky

Komplexní příklad - tržní rovnováha v otevřené ekonomice

Agregátní poptávka (AD) je charakterizována následujícími parametry v mld. Kč: C = 100 + 0,75·YD, I = 100, G = 250, TA = 50, TR = 80, t = 15 %, X = 200, M = 80 + 0,10·Y. Potenciální produkt (Y*) ekonomiky je roven 1 500 mld. Kč.

a) Na jaké úrovni jsou plánované agregátní výdaje ekonomiky (AD), čistý export (NX) a státní rozpočet (BS) při Y = 1 000 mld. Kč?

Agregátní poptávka
AD = Ca + c·(Y - TA - t·Y + TR) + I + G + X - M - m·Y
AD = Ca + c·(1 - t)·1000 - c·TA + c·TR + I + G + X - M - m·1000
AD = 100 + 0,75·(1 - 0,15)·1000 - 0,75·50 + 0,75·80 + 100 + 250 + 200 - 80 - 0,10·1000
AD = 1 130 mld. Kč

Neplánované investice do zásob
IU = Y - AD
IU = 1 000 - 1 130
IU = -130 mld. Kč

Bilance zahraničního obchodu
NX = X - M - m·Y
NX = 200 - 80 - 0,10·1000
NX = 20 mld. Kč

Bilance státního rozpočtu
Skutečný deficit
BS = (TA + t·Y) - (G + TR)
BS = (50 + 0,15·1000) - (250 + 80)
BS = 200 - 330
BS = -130 mld. Kč

Strukturální deficit
BS* = (TA + t·Y*) - (G + TR)
BS* = (50 + 0,15·1 500) - (250 + 80)
BS* = 275 - 330
BS* = -55 mld. Kč

Cyklický deficit
BSC = t·(Y - Y*)
BSC = 0,15(1000 - 1500)
BSC = -75 mld. Kč

Při úrovni reálné produkce 1 000 mld. Kč jsou neplánované investice do zásob záporné ve výši 130 mld. Kč, čistý export je kladný ve výši 20 mld. Kč a bilance státního rozpočtu vykazuje skutečný rozpočtový deficit ve výši 130 mld. Kč. Skutečný rozpočtový deficit je ovlivněn hospodářským cyklem ekonomiky, neboť cyklický rozpočtový deficit činí 75 mld. Kč.

Makroekonomická nerovnováha

b) Při jaké úrovni reálného produktu bude dosaženo makroekonomické rovnováhy? Jaký vliv má vnitřní rovnováha na bilanci zahraničního obchodu a státního rozpočtu?

Rovnováha na trhu statků a služeb
Y = AD
Y = α4 · A
Y = (1/[1 - c·(1 - t) + m]) · A
Y = (1/[1 - 0,75·(1 - 0,15) + 0,10]) · 592
Y = 592/0,4625
Y = 1 280 mld. Kč

ΔY = Y1 - Y0 = 1 280 - 1 000 = 280 mld. Kč

Bilance zahraničního obchodu
ΔNX = -m·ΔY
ΔNX = -0,10·280 = -28 mld. CZK

NX1 = NX1 + ΔNX
NX1 = 20 + (-28)
NX1 = -8 mld. Kč

Bilance státního rozpočtu
Skutečný deficit
ΔBS = t·ΔY
ΔBS = 0,15·280 = 42 mld. CZK

BS1 = BS1 + ΔBS
BS1 = -130 + 42 = - 88 mld. Kč
BS1 = -88 mld. Kč

Cyklický deficit
BSC = BS - BS*
BSC = -88 - (-55)
BSC = -33 mld. Kč

Růst HDP z úrovně 1000 mld. Kč do rovnovážné úrovně 1 280 mld. Kč způsobil zhoršení obchodní bilance o 28 mld. Kč a zlepšení daňového inkasa o 42 mld. Kč. Cyklický deficit státního rozpočtu se snížil ze 75 mld. Kč na 33 mld. Kč.

Makroekonomická rovnováha

c) V důsledku očekávaného budoucího zvýšení spotřebitelské poptávky se firmy rozhodly investovat do nových výrobních kapacit dodatečných 80 mld. Kč. Jaký bude mít dopad ΔI o 80 mld. Kč na tržní rovnováhu, čistý export a bilanci státního rozpočtu?

ΔI → ΔY
ΔY = α4·ΔI
ΔY = 2,162·80
ΔY = 173 mld. Kč

Y2 = Y1 + ΔY
Y2 = 1 280 + 173
Y2 = 1 453 mld. Kč

ΔI → ΔY → ΔNX
ΔNX = -m·ΔY
ΔNX = -0,10·173
ΔNX = -17 mld. Kč

NX2 = NX1 + ΔNX
NX2 = -8 + (-17)
NX2 = -25 mld. Kč

ΔI → ΔY → ΔBS
Skutečný deficit
ΔBS = t·ΔY
ΔBS = 0,15·173
ΔBS = 26 mld. Kč

BS2 = BS1 + ΔBS
BS2 = -88 + 26
BS2 = -62 mld. Kč

Cyklický deficit
BSC = BS - BS*
BSC = -62 - (-55)
BSC = -7 mld. Kč

Zvýšení investic o 80 mld. Kč zvýšilo reálné HDP o 173 mld. Kč. Růst HDP na úroveň 1 453 mld. Kč, při nezměněných autonomních složkách NX, zhoršil bilanci zahraničního obchodu o 17 mld. Kč. Bilance státního rozpočtu se zlepšila o 26 mld. Kč na 62 mld. Kč. Cyklický deficit již činí pouze 7 mld. Kč.

Makroekonomická rovnováha (ΔI)

Ekonomika se nyní nachází blízko svého potenciálního produktu. Vláda se kvůli obavách z přehřátí ekonomiky rozhodla v rámci fiskální restrikce zvýšit sazbu osobní důchodové daně z t0=0,15 na t1=0,20.

d) Jaký vliv bude mít zvýšení sazby důchodové daně na rovnovážnou úroveň reálného produktu, čistý export a bilanci státního rozpočtu?

Δt → ΔY
ΔY = - [1/1 - c·(1 - t1) + m] · c Y0 Δt
ΔY = - [1/1 - 0,75·(1 - 0,20) + 0,10]·0,75·1453·0,05
ΔY = -109 mld. Kč

Y3 = Y2 + ΔY
Y3 = 1453 + (-109)
Y3 = 1 344 mld. Kč

Δt → ΔY → ΔNX
ΔNX = -m·ΔY
ΔNX = -0,10·(-109)
ΔNX = +11 mld. Kč

NX3 = NX2 + ΔNX
NX3 = -25 + 11
NX3 = -14 mld. Kč

Δt → ΔY → ΔBS
Skutečný deficit
ΔBS = (t1·Y3) - (t0·Y2)
ΔBS = (0,20·1 344) - (0,15·1 453)
ΔBS = 269 - 218
ΔBS = 51 mld. Kč

BS3 = BS2 + ΔBS
BS3 = -62 + 51
BS3 = -11 mld. Kč

Strukturální deficit
BS* = (TA + t·Y*) - (G + TR)
BS* = (50 + 0,20·1 500) - (250 + 80)
BS* = 350 - 330
BS* = +20 mld. Kč

Cyklický deficit
BSC = BS - BS*
BSC = -11 - 20
BSC = -31 mld. Kč

V důsledku zvýšení sazby důchodové daně došlo k poklesu rovnovážné produkce o 109 mld. Kč na 1 344 mld. Kč. Negativní čistý export se snížil z 25 mld. Kč na 14 mld. Kč. Bilance skutečného státního rozpočtu si polepšila o 51 mld. Kč na celkových -11 mld. Kč. Zvýšení sazby důchodové daně vytvořilo strukturální přebytek státního rozpočtu ve výši 20 mld. Kč.

Makroekonomická rovnováha Δt

Závěr

V rámci použitého modelu by bylo možné vytvořit velké množství různých situací, kdy by se například změnil mezní sklon ke spotřebě, vládní výdaje na nákup statků a služeb, autonomní export nebo několik proměnných současně. Následující tabulka shrnuje výsledky 4 výše vypočtených situací, ze kterých vyplývají důležité závěry pro hospodářskou politiku.

Shrnutí výsledků výdajového modelu v otevřené ekonomice
Stav/změnaYADCIGNXBS
Y < AD1 0001 13076010025020-130
Y = AD1 2801 280938100250-8-88
růst I1 4531 4531 048180250-25-62
růst t1 3441 344928180250-14-11

Na základě provedených výpočtů pomocí jednoduchého výdajového modelu lze učinit následující závěry. Závěry vychází ze situace, kdy se ekonomika nachází pod úrovní potenciálního produktu a cenová hladina je fixní.

1. Nerovnovážná situace na trhu (Y < AD) tlačí firmy k vyššímu objemu produkce a zapojování dodatečné pracovní síly do výroby. Objem agregátní produkce a zaměstnanost rostou, dokud v ekonomice existuje tržní tlak na výrobce.

2. Růst domácího HDP zvyšuje výdaje na dovoz a za podmínky ceteris paribus dochází ke zhoršení obchodní bilance ekonomiky.

3. Růst domácího HDP zvyšuje daňové inkaso státního rozpočtu a za podmínky ceteris paribus dochází ke snížení deficitu státního rozpočtu nebo k navýšení rozpočtového přebytku.

4. Zvýšení sazby důchodové daně snižuje za podmínky ceteris paribus HDP ekonomiky, spotřební výdaje domácností, současně zlepšuje obchodní bilanci a bilanci státního rozpočtu a jeho strukturální složku.

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Nahoru