zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Finanční rozvaha společnosti

Finanční rozvaha společnosti

Publikováno: 19.1.2019

Finanční rozvaha společnosti

Finanční výkazy jsou základním zdrojem informací pro finanční analýzu podniku. Z tria finančních výkazů si představíme finanční rozvahu, která umožňuje nahlédnout na majetek a finanční strukturu společnosti.

Rozvaha

Rozvaha (bilance) je finanční přehled o stavu a struktuře majetku a finančních zdrojích k určitému datu. Aktivní strana rozvahy obsahuje majetek společnosti a pasivní strana zdroje financování majetku.

Aktiva reprezentují majetkové složky společnosti. Zahrnují fixní aktiva (hmotný a nehmotný majetek, finanční účasti a cenné papíry s úmyslem držet déle než 1 rok) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobé cenné papíry a hotovost).

Rozvaha je sestavována na principu bilanční rovnosti, tj. suma aktiv je vždy rovna sumě pasiv.

Pasiva zahrnují zdroje financování aktiv, která se člení na vlastní a cizí kapitál. Vlastní kapitál zahrnuje finanční zdroje vlastníků společnosti (základní kapitál, kapitálové fondy, zákonné fondy, zadržené zisky minulých let a zisk běžného období). Zatímco cizí kapitál zahrnuje dluhy, tj. závazky vůči věřitelům (dodavatelé, banky, investoři, zaměstnanci a stát).

Struktura rozvahy ve zjednodušeném a plném rozsahu je stanovena opatřením Ministerstva financí čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele (příloha č. 2).

Redukovaná forma rozvahy

Na následujícím obrázku je redukovaná rozvaha smyšlené akciové společnosti FVP Consulting. Společnost poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti zakládání společností, marketingu a účetnictví. Kromě toho svým klientům dodává softwarové vybavení a kompletní kancelářskou techniku.

Zjednodušená bilance akciové společnosti

Pokles vlastního kapitálu v roce 2016 byl zapříčiněn vyplacením mimořádné dividendy ve výši 50 miliónů Kč ze zadržených zisků minulých let. V roce 2018 byl zvýšen základní kapitál o 10 miliónů Kč emisí nových kmenových akcií.

Cizí zdroje financování aktiv jsou desetiletý bankovní úvěr ve výši 58 miliónů Kč s roční úrokovou sazbou 8,1 %, emitovaný čtyřletý kupónový dluhopis s ročním výnosem 4,25 % ve výši 100 miliónů Kč, obchodní úvěr plynoucí ze závazků z obchodních vztahů, v menší míře pak závazky vůči zaměstnancům a státu.

Rozvahové poměrové ukazatele

Z rozvahy lze vypočítat několik finančních ukazatelů, které se týkají zadluženosti (celková zadluženost, míra samofinancování a finanční páka) a rentability (výnosnost aktiv a vlastního kapitálu).

Pro zjištění relativní podoby kapitálové struktury slouží poměrové ukazatele celková zadluženost a míra samofinancování. Celková zadluženost je poměr dluhů (CZ) k celkovým aktivům (A), míra samofinancování je poměr vlastního kapitálu (VK) k aktivům

Celková zadluženost společnosti

Společnost FVP Consulting financuje aktiva ve větší míře cizími zdroji, tj. bankovním úvěrem, emitovaným dluhopisem a krátkodobými závazky z obchodních vztahů. K posouzení závažnosti míry zadlužení je třeba vypočítat další poměrové ukazatele a porovnat s oborovým průměr.

Kapitálové struktura akciové společnosti

Z časových řad kapitálové struktury je patrná konvergence k 50% míře zadlužení, ke které se vedení společnosti zavázalo.

Vývoj míry samofinancování

Česko-anglický slovník

  • rozvaha - Balance Sheet (BS)
  • finanční výkaz - financial statement
  • celková zadluženost - Debt to Assets (D/A)
  • míra samofinancování - Equity to Assets (E/A)

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
  • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
  • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
  • Business Center.cz. Obsah účetní závěrky pro podnikatele [on-line] [cit. 2019-01-18]. Dostupné z WWW: https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/zaverka/
Nahoru