zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku

Publikováno: 27.12.2017

Finanční analýza podniku

Finanční analýza slouží jako nástroj pro finanční řízení podniku. Kvantifikuje dopady rozhodování managementu na výkonnost podniku, hodnotí finanční trendy a vytváří základ pro řízení budoucího vývoje. Cílem finanční analýzy je posoudit finanční zdraví podniku a identifikovat silné a slabé stránky hospodaření.

Interní a externí finanční analýza

Interní finanční analýza slouží pro potřeby podniku. Uživatelé interní analýzy jsou zejména finanční manažeři, finanční analytici a vlastníci společností. Interní analýza je zdrojem informací pro rozhodování o optimální kapitálové struktuře, dividendové politice, o cenách výrobků a služeb, slouží ke zjištění dostatečné likvidity a rentability společnosti atd. Vlastníkům slouží jako kontrolní nástroj, zda manažeři zhodnocují jejich vložené prostředky a zvyšují hodnotu podniku.

Externí finanční analýzu provádějí banky, investoři, obchodní partneři, burzovní makléři, státní instituce, konkurenční podniky atd. Cílem je zjistit, zda je společnost dostatečně solventní, jaký je její investiční potenciál, jaká je rizikovost investice do akcií společnosti apod.

Zdroje pro finanční analýzu

Zdrojem informací pro finanční analýzu jsou především finanční výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát (Z/Z), výkaz cashflow - a výroční zpráva.

Rozvaha poskytuje informace o stavu a struktuře aktiv společnosti a zdrojích, ze kterých byla aktiva pořízena.

Výkaz Z/Z neboli výsledovka poskytuje informace o tvorbě a užití hospodářského výsledku.

Výkaz cashflow informuje o peněžních tocích do společnosti a ven ze společnosti.

Neveřejně dostupné zdroje informací jsou různé vnitropodnikové přehledy, kalkulace a směrnice.

Nástroje finanční analýzy

Finanční analýza podniku zahrnuje analýzu trendů (horizontální a vertikální), výpočet poměrových ukazatelů, pyramidové rozklady vrcholových finančních ukazatelů a predikční modely finanční tísně.

Vypočtené poměrové ukazatele lze dále zpracovávat matematicko-statistickými metodami dle potřeb finančního analytika (např. regresní a korelační analýza).

Poměrové ukazatele

Poměrová analýza je základním nástrojem finanční analýzy (FA). Poměrové ukazatele vznikají poměrem 2 absolutních ukazatelů (např. poměr čistého zisku a tržeb). Jejich výhodou je, že redukují údaje lišící se podle velikosti společností a umožňují mezipodnikové srovnání. Mezipodnikové srovnávání by mělo být prováděno pouze v rámci daného oboru.

Výsledkem poměrové analýzy jsou informace týkající se kapitálové struktury a zadluženosti podniku, schopnosti podniku hradit krátkodobé závazky a využívat efektivně aktiva při podnikové činnosti a schopnosti managementu zhodnotit prostředky vlastníků podniku. Poslední oblastí jsou poměrové ukazatele kapitálového trhu, které se týkají pouze společností kótovaných na burze cenných papírů.

V následujícím odstavci je výpočet 3 poměrových ukazatelů - čistá zisková marže (rentabilita tržeb), obrat aktiv a finanční páka.

Vybrané poměrové ukazatele

Čistý zisk/tržby ... čistá zisková marže
Tržby/aktiva ... obrat aktiv
Aktiva/vlastní kapitál ... finanční páka

Pyramidové rozklady finančních ukazatelů

Dalším nástrojem FA jsou pyramidové rozklady finančních ukazatelů, které jsou založeny na rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí vysvětlující ukazatele. Mezi dílčími ukazateli existují aditivní a multiplikativní vazby (+, −, ·, ÷). Nejznámější je Du Pontův pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) na čistou ziskovou marži, obrat aktiv a finanční páku.

Rentabilita vlastního kapitálu

ROE = (Z/T)·(T/A)·(A/VK)

Z/T ... čistá zisková marže
T/A ... obrat aktiv
A/VK ... finanční páka

Z ... čistý zisk
T ... tržby
A ... aktiva
VK ... vlastní kapitál

Příspěvky jednotlivých poměrových ukazatelů k hodnotě ROE lze kvantifikovat například pomocí logaritmické a funkcionální metody. Rozklad změny (Δ) ROE mezi 2 obdobími může být sledován v absolutní nebo relativní formě.

V následujícím odstavci je rozvedena relativní verze logaritmického rozkladu ROE [(ΔROEt - ΔROEt-1)/ΔROEt-1]. Přičemž IZ/T, IT/A, IA/VK a IROE jsou indexy hodnot poměrových ukazatelů mezi 2 sledovanými obdobími.

Logaritmický rozklad relativní ΔROE

Výchozí rovnice
Logaritmický rozklad ROE

Změna ROE
Logaritmický rozklad ROE

Výsledná rovnice
Logaritmický rozklad ROE

Predikce finanční tísně

Souhrnnými diagnostickými nástroji FA jsou predikční modely finanční tísně. Modely se také označují jako modely včasného varování a člení se na bonitní a bankrotní modely. Modely pracují s několika vybranými ukazateli, kterým jsou přiřazeny váhy a výsledkem je jediná hodnota, která umožňuje hodnocení společnosti. Právě hodnocení na základě jedné výsledné hodnoty je výhodou této skupiny nástrojů. Cílem těchto modelů je říci, zda je společnost finančně zdravá či nikoliv a zda jí v blízké budoucnosti hrozí nebezpečí úpadku.

Bonitní modely hodnotí finanční zdraví podniku. Hodnocení je založeno na bodování vybraných oblastí a zařazení dosaženého skóre do kategorie, která vyjadřuje stupeň finančního zdraví společnosti. Nejznámnějšími bonitními modely jsou Kralickuv Quicktest, Tamariho model a Argentiniho model.

Kralickův Quicktest

Test je založen na 4 poměrových ukazatelích, které hodnotí finanční stabilitu a výnosovou situaci podniku. Výsledná známka finančního hodnocení je založena na prostém aritmetickém průměru bodů přiřazených jednotlivým poměrovým ukazatelům.

R1 = (vlastní kapitál/celkový kapitál)·100
R2 = (cizí kapitál - krátkodobý finanční majetek)/CF
R3 = (provozní CF/tržby)·100
R4 = (EBIT/aktiva)·100


CF ... cashflow

R1 ... míra samofinancování
R2 ... doba splácení dluhu v letech
R3 ... cashflow v % z tržeb
R4 ... rentabilita celkového kapitálu v % (ROA)

Interpretace výsledku
Výsledné skóre [(R1 + R2 + R3 + R4)/4] je posuzováno stejně jako ve škole (1 - výborné finanční zdraví, 5 - velmi vážná finanční situace). Doporučuje se také vyhodnotit výsledky samostatně za finanční stabilitu [(R1 + R2)/2)] a výnosovou situaci podniku [(R3 + R4)/2)].

Bankrotní modely umožňují identifikovat příznaky zhoršující se finanční situace podniku, která může vyústit v bankrot. Nejznámější modely, které jsou výsledkem diskriminační analýzy, jsou Altmanův model, Tafflerův model a Index důvěryhodnosti IN.

Almanův model (Z-skóre)

Následující model slouží pro diagnózu společností kótovaných na burce cenných papírů.

Z = 1,2·X1 + 1,4·X2 + 3,3·X3 + 0,6·X4 + 1,0·X5

X1 ... pracovní kapitál/aktiva
X2 ... nerozdělené zisky/aktiva
X3 ... EBIT/aktiva
X4 ... tržní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota dluhu
X5 ... tržby/aktiva

EBIT ... zisk před zdaněním a úroky

Interpretace výsledku
Jestliže hodnota indexu převyšuje hodnotu 2,99 je společnost ve výborné finanční kondici. Naopak hodnota indexu nižší než 1,81 představuje pásmo bankrotu. Interval Z ∈ ⟨1,88; 2,99⟩ představuje pásmo šedé zóny. Společnosti v šedé zóně nelze jednoznačně identifikovat jako finančně zdravé nebo s rizikem úpadku.

Česko-anglický slovník

 • finanční analýza - financial analysis
 • finanční výkazy - financial statements
 • rozvaha (bilance) - balance sheet (BS)
 • výsledovka (výkaz zisků a ztrát) - profit and loss (P&L)
 • výkaz cashflow - cashflow statement
 • účetnictví - accounting/bookeeping
 • výroční zpráva - annual report
 • finanční poměrové ukazatele - financial ratios
 • rentabilita vlastního kapitálu - return on equity (ROE)
 • obrat aktiv - asset turnover
 • čistá zisková marže - return on sales (ROS)
 • finanční páka - financial leverage
 • zisk před zdaněním a úroky - earnings before taxes and interests (EBIT)
 • čistý zisk - net earnings/income

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
 • MARINIČ, P.: Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 191 stran. ISBN 978-80-245-1397-3
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
 • ŽIVĚLOVÁ, I.: Podnikové finance. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. První vydání, 111 stran. ISBN 978-80-7375-035-0
Nahoru