zpět na výpis    domů » makroekonomie » Trh peněz a rovnovážná úroková míra

Trh peněz a rovnovážná úroková míra

Publikováno: 13.11.2017

Trh peněz a rovnovážná úroková míra

Trh peněz je ekonomický model, který spojuje poptávku po penězích s nabídkou peněz v ekonomice. Jejich interakcí se na trhu peněz utváří rovnovážná úroková míra, při které jsou poptávka po penězích a nabídka peněz v rovnováze. Jinými slovy, ekonomické subjekty drží přesně tolik peněz, kolik si při dané úrokové míře přejí držet.

Jednoduchý model trhu peněz je založen na předpokladech:

 • fixní cenová hladina (ΔP = 0)
 • nabídku peněž kontroluje centrální banka
 • nominální poptávka po penězích je identická s reálnou poptávkou po penězích
 • nominální peněžní zásoba je identická s reálnou peněžní zásobou
 • existence pouze 2 aktiv - peníze a dluhopisy

Peněžní trh

V reálném světě je trh peněz trhem, kde se zapůjčují a vypůjčují krátkodobé peněžní prostředky za danou krátkodobou úrokovou míru. Krátkodobé peněžní prostředky mají formu depozit na požádání, krátkodobých termínovaných vkladů, krátkodobých úvěrů a cenných papírů (krátkodobé dluhopisy, směnky, depozitní certifikáty apod.). Společnou vlastností nástrojů na peněžním trhu je krátká doba splatnosti do 1 roku. Dále se vyznačují nízkým rizikem a výnosem a poměrně vysokou likviditou.

Poptávka po peněžních zůstatcích

Poptávka po penězích se označuje Md z anglického Money demand. Vyjadřuje snahu ekonomických subjektů držet peníze. Ekonomické subjekty se rozhodují v jakém poměru držet likvidní peníze s nulovou úrokovou mírou a méně likvidní finanční aktiva s nenulovou úrokovou mírou (dluhopisy). Likvidní peníze s nulovou úrokovou mírou jsou dále označovány jako reálné peněžní zůstatky nebo jenom peníze.

Reálné peněžní zůstatky jsou hotovostní oběživo a vklady na běžných účtech.

V nejjednodušší podobě je funkce poptávky po penězích pozitivně závislá na reálném produktu ekonomiky - transakční a opatrnostní poptávka - a negativně závislá na nominální úrokové míře - spekulační poptávka.

Poptávka po reálných peněžních zůstatcích

α0 ... autonomní část poptávky po penězích, βY = ΔMd/ΔY ... koeficient citlivosti Md na změnu reálného produktu, Y ... reálný produkt ekonomiky, βi = ΔMd/Δi ... koeficient citlivosti Md na změnu úrokové míry, i ... nominální úroková míra

V grafické podobě je křivka poptávky po reálných peněžních zůstatcích klesající. Na ose x je reálná peněžní zásoba vyjádřena měnovým agregátem, na ose y je nominální úroková míra. S posunem dolů po křivce Md klesá úroková míra a roste poptávané množství peněžních zůstatků a naopak.

Poptávka po reálných peněžních zůstatcích

Posun křivky poptávky po reálných peněžních zůstatcích je navázán na změnu reálného produktu. Růst produktu ekonomiky posunuje křivku poptávky po peněžních zůstatcích doprava o βY·ΔY a pokles produktu posunuje poptávku po peněžních zůstatcích doleva.

Pokud se mění nominální úroková míra dochází pouze k posunu po křivce poptávky po reálných peněžních zůstatcích.

Nabídka peněžních zůstatků

Reálná nabídka peněžních zůstatků neboli reálná peněžní zásoba se označují Ms z anglického Money supply (Money stock). Peněžní zásoba je množství peněz v ekonomice, které je v rámci daných pravidel schopen vytvořit bankovní systém.

Nejdůležitější úlohu v nabídce peněz hrají bezhotovostní peníze, které představují zápisy na bankovních účtech. Tyto peníze vznikají v rámci multiplikačního procesu depozitních peněz úvěrovou expanzí obchodních bank.

Velikost nabídky reálných peněžních zůstatků je dána součinem měnové báze a peněžního multiplikátoru

Nabídka reálných peněžních zůstatků

m ... peněžní multiplikátor, MB ... měnová báze, C ... oběživo, R ... bankovní rezervy

Měnová báze zahrnuje hotovostní oběživo a rezervy obchodních bank u centrální banky.

V grafické podobě je křivka nabídky peněz vertikální, neboť je fixní pro jakoukoliv úroveň úrokové míry. Na ose x je reálná peněžní zásoba vyjádřena peněžním agregátem, na ose y je nominální úroková míra.

Nabídka reálných peněžních zůstatků

Křivka Ms se posunuje po ose x pouze se změnou monetární politiky centrální banky. Expanzivní monetární politika centrální banky se v grafu projeví posunem křivky Ms doprava (zvýšení reálné peněžní zásoby). Restriktivní monetární politika posune křivku Ms doleva (snížení reálné peněžní zásoby).

Rovnováha na trhu peněz

Trh peněz je v rovnováze, pokud je poptávka po reálných peněžních zůstatcích (Md) rovna nabídce reálných peněžních zůstatků (Ms). To znamená, že ekonomické subjekty drží přesně tolik peněz, kolik si jich držet přejí. V následujícím grafu nastává rovnováha trhu peněz v bodě E.

Rovnováha na trhu reálných peněžních zůstatků

V rovnovážném stavu se na trhu peněz formuje rovnovážná úroková míra (iE), kterou můžeme matematicky vyjádřit jako

Rovnováha trhu peněz a rovnovážná úroková míra

Rovnovážná úroková míra čistí trh od přebytků a nedostatků peněz.

Formování rovnováhy na trhu peněz

Předpokladem formování rovnováhy na trhu peněz je koexistence trhu ostatních finančních aktiv. Trh peněz budeme chápat v užším slova smyslu jako trh oběživa a depozit na požádání. Trhem ostatních finančních aktiv budeme chápat pouze trh s dluhopisy. To znamená, že ekonomické subjekty se rozhodují na základě aktuální situace mezi držbou peněžních zůstatků a držbou dluhopisů. Je-li trh peněz v rovnováze, je v rovnováze i trh ostatních finančních aktiv neboli trh dluhopisů a naopak.

(Ne)rovnováha na trhu peněz

Nerovnováha Md > Ms

Převis poptávky po reálných peněžních zůstatcích nad jejich nabídkou je roven převisu nabídky dluhopisů nad jejich poptávkou. Tato situace nastává při nominální úrokové míře i2. Ekonomické subjekty chtějí získat dodatečné peněžní zůstatky prodejem dluhopisů. Růst nabídky dluhopisů snižuje jejich tržní cenu a roste úroková míra (čili jejich výnosnost). S růstem úrokové míry dluhopisů dochází k všeobecnému růstu úrokových měr na peněžím trhu. Rovnováhy na obou trzích je dosaženo při vyšší úrokové míře iE (za předpokladu fixní nabídky peněžních zůstatků).

Nerovnováha Md < Ms

Převis nabídky reálných peněžních zůstatků nad jejich poptávkou je roven převisu poptávky po dluhopisem nad jejich nabídkou. Taková situace nastává při nominální úrokové míře i1. Přebytečných peněžních zůstatků se ekonomické subjekty zbavují právě nákupem dluhopisů. Růst poptávky po dluhopisech zvyšuje jejich tržní cenu a klesá úroková míra. Rovnováhy na obou trzích je opět dosaženo při nižší úrokové míře iE.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BEGG, D., FISCHER, S., DORNBUSCH, R., Economics. British edition. McGRAW-HILL Book Company (UK) Limited 2003, Praha. První vydání, 808 stran. ISBN 0-07-084146-2
 • HUŠEK, R., PELIKÁN, J.: Aplikovaná ekonometrie. Teorie a praxe. Professional Publishing 2003, Praha. První vydání, 263 stran. ISBN 80-86419-29-0
 • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
 • KODERA, J.: Měnová analýza. ASPI 2007, Praha. Druhé upravené vydání, 252 stran. ISBN 978-80-7357-298-3
 • LIŠKA, V., a kol.: Makroekonomie. Professional publishing 2002, Praha. První vydání, 554 stran. ISBN 80-86419-27-4
 • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
 • REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J., MUSÍLEK, P., DVOŘÁK, P., BRADA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press 2004, Praha. Třetí vydání, 634 stran. ISBN 80-7261-031-7
 • RUSMICHOVA, L., SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. MELANDRIUM 2002, Praha. Páté vydání, 167 stran. ISBN 80-86175-24-3
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru