zpět na výpis    domů » makroekonomie » Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Publikováno: 19.5.2017

Determinace produktu v dvousektorové ekonomice

Dvousektorový model ekonomiky je postaven na předpokladech:

 • existují domácnosti (C) a firmy (I)
 • fixní cenová hladina - reálné a nominální veličiny jsou identické - krátké období
 • reálný produkt se nachází pod potenciálním produktem (Y*) - existence produkční mezery a nezaměstnanosti

Rovnováha na trhu zboží a služeb nastává v okamžiku, kdy je agregátní produkt ekonomiky roven plánovaným výdajům ekonomických subjektů neboli agregátní poptávce

Rovnováha dvousektorové ekonomiky

Y ... agregátní produkt (důchod) ekonomiky, AD ... agregátní poptávka, C ... spotřební výdaje domácností, IP ... plánované investiční výdaje firem, IU ... neplánované investice do zásob

V následujícím textu jsou plánované investice označovány pouze jako I. Neplánované investice jsou explicitně vyjádřeny jako IU.

V grafickém vyjádření nastává rovnováha dvousektorové ekonomiky v bodě E1, ve kterém platí rovnost Y1 a AD1. V bodě rovnováhy E1 jsou neplánované investice do zásob nulové. Vpravo od bodu rovnováhy firmy hromadí zásoby. Vlevo od bodu rovnováhy jsou neplánované investice do zásob záporné.

Dvousektorová ekonomie

Výdajový multiplikátor dvousektorové ekonomiky

Z makroekonomické rovnováhy na trhu statků a služeb, tj. Y = AD, můžeme odvodit jednoduchý výdajový multiplikátor.

Dvousektorová ekonomie - odvození výdajového multiplikátoru

Ca ... autonomní spotřeba domácností, c ... mezní sklon ke spotřebě, I ... autonomní investice firem, α2 = 1/(1 - c) ... výdajový multiplikátor, A ... suma autonomních výdajů

Rovnovážná produkce dvousektorové ekonomiky je dána součinem výdajového multiplikátoru a výší autonomních výdajů. Rovnovážná produkce je vyšší než autonomní výdaje, což je dáno multiplikačním efektem autonomních výdajů.

Příklad: výpočet rovnovážné produkce

Spotřební funkce ekonomiky je popsána rovnicí C = 200 + 0,75Y. Plánované investice firem jsou 200 mld. Kč. Jaká je rovnovážná produkce ekonomiky?

Dvousektorová ekonomie - rovnováha na trhu statků a služeb

Výdajový multiplikátor s hodnotou 4 říká, že prvotní přírůstek (úbytek) autonomních výdajů o 1 Kč zvýší (sníží) agregátní poptávku o 4 Kč. Růst (pokles) agregátní poptavky je pak přenesen na reálný produkt ekonomiky.

V bodě tržní rovnováhy vždy platí rovnost soukromých úspor domácností a plánovaných investičních výdajů firem. Můžeme se o tom přesvědčit vyjádřením S = I z rovnosti důchodu a výdajů.

Dvousektorová ekonomie - rovnost úspor a investic

Při rovnovážné produkci ekonomiky 1 600 mld. Kč jsou soukromé úspory i plánované investici ve výši 200 mld. Kč.

Změna autonomních výdajů a rovnováhy ekonomiky

Změna autonomních výdajů dvousektorové ekonomiky implikuje novou tržní rovnováhu na trhu statků a služeb. Změna produktu ekonomiky v důsledku autonomní spotřeby domácností

Změna autonomní spotřeby v dvousektorové ekonomice

Změna produktu ekonomiky v důsledky změny investičních výdajů firem

Změna investičních výdajů v dvousektorové ekonomice

Pokračování příkladu: změna investičních výdajů

V důsledku očekávaného zvýšení spotřebitelské poptávky se firmy rozhodly investovat do nových výrobních kapacit dodatečných 100 mld. Kč.

Dvousektorová ekonomie - nová rovnováha na trhu statků a služeb

Zvýšení investičních výdajů o 100 mld. Kč zvýšilo agregátní poptávku o 400 mld. Kč, která tlačí na růst reálného produktu ekonomiky. Růst produktu zvyšuje zaměstnanost ekonomicky aktivního obyvatelstva.

↑ I → ↑ AD → ↑ Y → ↓ míra nezaměstnanosti

Multiplikační efekt autonomních výdajů
CVIČENÍ

 1. Agregátní poptávka ekonomiky má následující tvar AD = Ca + c·Y + I, kde Ca = 100, c = 0,8 a I = 150 mld. Kč. Při jaké úrovni reálné produkce je trh statků a služeb v rovnováze?
 2. Je-li úroveň potenciálního produktu (Y*) rovna 1500 mld. Kč, jak velký přírůstek investičních výdajů vyplní produkční mezeru?
 1. Y = AD = 100 + 0,8·Y + 150   ⇒   Y = 1250 mld. Kč
 2. ΔY = α2 · ΔI   ⇒   (1500 - 1250) = 5 · ΔI   ⇒   ΔI = 50 mld. Kč

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
 • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J.: Makroekonomie - cvičebnice. MELANDRIUM 2003, Slaný. Druhé vydání, 379 stran. ISBN 80-86175-23-5
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru