zpět na výpis    domů » makroekonomie » Úvod do teorie determinace produktu

Úvod do teorie determinace produktu

Publikováno: 18.5.2017

Úvod do teorie determinace produktu

Cílem kapitoly je objasnit základní pojmy jednoho z nejznámějších ekonomických modelů určující agregátní produkt ekonomiky prostřednictvím agregátní poptávky. Dále si vysvětlíme mechanismus utváření rovnováhy na trhu statků a služeb a kolísání HDP v krátkém období. Jednoduchý keynesiánský model je také znám jako model multiplikátoru, model s linií 45° či Keynesiánský kříž.

Předpoklady modelu jsou existence produkční mezery a nepružné ceny a mzdy v krátkém období.

Skutečné výdaje versus agregátní poptávka

Klíčovým východiskem rovnováhy na trhu statků a služeb je odlišení skutečných agregátních výdajů od plánovaných výdajů.

Skutečné agregátní výdaje (AE) zahrnují spotřební výdaje domácností, investiční výdaje firem (plánované a neplánované investice), vládní výdaje na nákup zboží a služeb a čistý export. Skutečné agregátní výdaje představují skutečnou hodnotu produktu (AE = Y)

Skutečné agregátní výdaje

C ... spotřební výdaje, IP ... plánované investiční výdaje, IU ... neplánované investiční výdaje, G ... vládní výdaje na nákup statků a služeb, NX ... čistý export

Agregátní poptávka (AD) měří všechny plánované výdaje v ekonomice, které chtějí ekonomické subjekty při dané cenové hladině realizovat. Zahrnuje všechny skutečné výdaje kromě neplánovaných investic

Agregátní plánované výdaje

C ... spotřební výdaje, IP ... plánované investiční výdaje, G ... vládní výdaje na nákup statků a služeb, NX ... čistý export

Neplánované investice jsou neplánované změny zásob způsobené nedostatečnou či nadměrnou agregátní poptávkou.

Z uvedeného vyplývá, že agregátní poptávka (plánované výdaje) se liší od skutečných výdajů o výši neplánovaných investic.

Přístupy k formování rovnováhy trhu

K vysvětlení formování rovnováhy na trhu statků a služeb existují 2 přístupy. Pro jednoduchost si oba přístupy vysvětlíme na modelu dvousektorové ekonomiky, ve kterém vystupují pouze domácnosti a firmy. Složitější modely v rámci teorie determinace produktu jsou pak model třísektorové ekonomiky a model čtyřsektorové ekonomiky.

Domácnosti získávají důchody za poskytnuté výrobní faktory (práce, půda, kapitál), které alokují na spotřební výdaje a úspory.

Důchod dvousektorové ekonomiky

Y ... důchod, C ... spotřební výdaje, S ... úspory

Firmy poskytují domácnostem důchody za poskytnuté výrobní faktory a investují do obnovy a rozšíření kapitálové zásoby (zásoby, stroje a zařízení, budovy). Produkt ekonomiky měřený výdajovou metodou se skládá ze spotřebních výdajů domácností a firemních investic

Produkt dvousektorové ekonomiky

Y ... agregátní produkt, C ... spotřební výdaje domácností, I ... investiční výdaje firem

Investice v tomto případě zahrnují plánované i neplánované investice do zásob. Jedná se o identitu dvousektorové ekonomiky, kterou můžeme přepsat do tvaru

Produkt dvousektorové ekonomiky

První přístup: Produkt vs Agregátní poptávka

První přístup vysvětluje mechanismus formování rovnováhy na trhu statků a služeb prostřednictvím reálného produktu a agregátní poptávky

Rovnováha trhu Y = AD

C ... spotřební výdaje domácností, S ... úspory domácností, IP ... plánované investiční výdaje firem, IU ... neplánované investiční výdaje firem

Trh je v rovnováze pouze v případě, že neplánované investice do zásob jsou nulové. Jinými slovy, skutečné agregátní výdaje jsou rovny agregátním plánovaným výdajům.

Druhý přístup: Investice vs Úspory

Druhý přístup vysvětluje rovnováhu trhu prostřednictvím plánovaných úspor a investic. Výchozím bodem ve dvousektorové ekonomice je rovnost produktu a důchodu

Rovnováha trhu I = S

C ... spotřební výdaje domácností, S ... úspory domácností, IP ... plánované investiční výdaje firem

V bodě rovnováhy platí, že plánované úspory domácností jsou rovny plánovaným investičním výdajům firem. Jinými slovy, neplánované investice do zásob jsou v bodě rovnováhy nulové.

Mechanismus formování rovnováhy trhu

K vysvětlení mechanismu formování rovnováhy na trhu statků a služeb využijeme grafy spotřební, úsporová a investiční funkce.

Přístup Y = AD

Je-li je produkt (důchod) na úrovni YE jsou plánované agregátní výdaje (AD) rovny agregátnímu produktu (Y).

Je-li agregátní poptávka vyšší než produkt (úroveň Y1) budou firmám ubývat zásoby rychleji než plánovali. Neplánované investice (IU) jsou záporné. Na tuto situaci budou reagovat zvýšením výroby, roste zaměstnanost a produkt ekonomiky roste až do rovnováženého stavu.

Je-li agregátní poptávka nižší než produkt (na obrázku v Y2) budou se firmám hromadit zásoby v regálech. Neplánované investice (IU) jsou kladné. Na tuto situaci reagují poklesem výroby, roste nezaměstnanost a produkt ekonomiky klesá až do rovnováženého stavu.

Rovnováha na trhu statků a služeb v dvousektorové ekonomice

Přístup I = S

Je-li produkt (důchod) na úrovni YE jsou plánované investice (I) rovny plánovaným úsporám (S). Investiční funkce (I) je horizontální, jelikož investice jsou v tomto modelu nezávislé na výši produktu.

Je-li produkt na úrovni Y1 jsou investice vyšší než úspory. To znamená, že domácnosti spoří méně než si firmy přejí investovat a vydávají více na spotřebu. Firmám ubývají zásoby v regálech rychleji než plánovali (IU < 0) a reagují zvýšením výroby. Důchod ekonomiky začné růst a bude růst, tak dlouho dokud nejsou plánované úspory rovny plánovaným investicím. S růstem důchodu roste část úspor, které jsou na důchodu pozitivně závislé.

Pokud se ekonomika nachází na úrovni Y2 jsou investice nižší než úspory. Domácnosti spoří více než si firmy přejí investovat. Nízké spotřební výdaje vedou k tomu, že firmám rostou zásoby v regálech a jsou nuceni propouštět a snižovat objem výroby. S poklesem důchodu dochází ke snížení úspor závislých na důchodu.

CVIČENÍ

  1. Pokud je úroveň agregátní poptávky vyšší než HDP jsou neplánované investice do zásob ...... .
  2. Co se děje s nezaměstnaností v situaci, kdy je úroveň agregátní poptávky nižší než úroveň HDP?
  1. záporné
  2. roste

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • RUSMICHOVA, L., SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. MELANDRIUM 2002, Praha. Páté vydání, 167 stran. ISBN 80-86175-24-3
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru