zpět na výpis    domů » finance » Otevřený podílový fond

Otevřený podílový fond

Publikováno: 17.5.2017

Otevřený podílový fond

Investovat na finančních trzích lze prostřednictvím investice do podílových fondů nebo přímé investice do cenných papírů. Přímá investice je náročná na odborné znalosti a čas potřebný k identifikaci podhodnocených akcií, bonitních dluhopisů apod. Většina lidí si takovou investici nemůže dovolit kvůli vysoké počáteční investici a nedostatku volné času k analýze.

Pro drobného nebo začínající investora je vhodná investice do podílového fondu. Taková investice nevyžaduje ze strany investora investiční aktivitu, odborné znalostí, čas a balík peněz. Na druhou stranu nemá investor investování fondu pod kontrolou a je tak odkázán na schopnosti porfolio manažera fondu.

Co to je podílový fond

Podílový fond je fond kolektivního investování. Kolektivní investování je v České republice upraveno zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky, které investuje dle předem stanovené investiční strategie na finančních trzích. Podílový fond nemá právní subjektivitu. Správce podílového fondu je již zmíněná investiční společnost.

Investoři investují do podílového fondu nákupem podílových listů. Podílový list je majetkový cenných papír, který představuje podíl investora na majetku fondu.

Varianty podílových fondů

Uzavřený podílový fond je uzavírán pouze na dobu určitou, která je uvedena ve Statutu fondu. Investiční společnost, která spravuje fond neodkupuje podílové listy. Podílové listy mohou být burzovně obchodovatelné.

Otevřený podílový fond je zakládán na dobu neurčitou a investiční společnosti kdykoliv odkupují podílové listy podílníků. Tím je zajištěna vysoká likvidita vložených prostředků. Otevřenému podílovému fondu je věnován celý tento článek.

Oceňování podílových fondů

Investiční společnosti zveřejňují tržní hodnotu aktiv podílových fondů. Tržní hodnota aktiv se vyjadřuje pomocí ukazatele NAV. NAV představuje čistou hodnotu aktiv, tj. hodnota aktiv po odečtení závazků.

Hodnotu podílového listu je možné zjistit podílem hodnoty NAV a počtem emitovaných podílových listů. Frekvence oceňování fondů a podílových listů často probíhá na denní bázi.

Poplatky fondu

V souvislosti s investováním do podílových fondů jsou nejběžnější vstupní a manažerské poplatky.

Vstupní poplatek je strháván z každé pravidelné investice nebo může mít formu předplaceného vstupního poplatku. V případě druhé varianty platíte celý poplatek na začátku investice. Nejčastěji je však používána první varianta vstupního poplatku.

Je-li například vstupní poplatek 3 % a vaše pravidelná investice 500 Kč, tak ve skutečnosti investujete 485 Kč.

Manažerský poplatek je odměna správci fondu za správu portfolia. Deklarovaná výkonnost fondu je již o tento poplatek očištěna.

Celková nákladovost fondu se vyjadřuje pomocí ukazatele TER (Total Expense Ratio).

Výhody a nevýhody podílových fondů

 • diverzifikace rizika
 • profesionální správa majetku
 • likvidita vložených prostředků
 • pravidelné investování s nízkými částkami
 • snadné investování do zahraničních akcií a dluhopisů
 • investice nejsou na rozdíl od bankovních vkladů pojištěny
 • ztráta kontroly nad správou porftolia
 • vyšší poplatky

Členění podílových fondů podle aktiv

 • fondy peněžního trhu - investují do termínovaných vkladů, pokladničních poukázek, krátkodobých dluhopisů apod.
 • fondy dluhopisové - nakupují střednědobé a dlouhodobé dluhopisy (státní dluhopisy, rizikové firemní dluhopisy apod.)
 • fondy akciové - většina prostředků je investována do nejrizkovější třídy aktiv akcií, akciový fond má tendenci k vysoké kolísavosti hodnoty portfolia
 • fondy smíšené/balancované - investují v určitém poměru do předchozích tříd aktiv
 • fondy nemovitostní - fondy pronajímající obchodní centra, kancelářské budovy apod., výnosem je nájemné těchto budov
 • fondy komoditní
 • fondy fondů - fondy nakupující podílové listy jiných fondů
 • fondy indexové - fondy kopírující portfolio určitého indexu (např. S&P500, MSCI apod.)
 • atd.

Je dobré vědět před nákupem

Před investicí do podílového fondu je dobré nastudovat několik důležitých informací. V porovnání s přímou investicí do cenných papírů to nezabere mnoho času.

 • srovnávací index (= benchmark), který se snaží fond napodobit nebo překonat - důležité pro hodnocení úspěšnosti investování správce fondu
 • investiční riziko fondu
 • ukazatel celkové nákladovosti TER
 • investiční strategie fondu
 • teritoriální zaměření fondu
 • odvětví, do kterých fond investuje
 • informace o nejvýznamějších titulech v portfoliu

Tyto základní informace jsou dohledatelné v dokumentech fondu. Nejdůležitější dokument je Statut fondu. Statut fondu poskytuje základní informace o fondu, investiční společnosti, investiční strategii fondu apod. Další dokument, který poskytuje informace o fondu v omezeném rozsahu, jsou Klíčové informace pro investory (KID).

Investiční strategie akciových fondů

U akciových fondů se lze setkat s různými investičními strategiemi. Investiční strategie je styl investování, kterým fond zhodnocuje prostředky podílníků. Obecně lze rozlišit akcie na hodnotové a růstové.

Hodnotová strategie je spjata s fundamentální analýzou cenných papírů. Fundamentální analýza je zaměřena na vyhledávání podhodnocených cenných papírů na základě stanovení vnitřní hodnoty akcie nebo finančních ukazatelů, kterými jsou například nízké P/E, P/BV, P/S, vysoký dividendový výnos apod. Většinou jde o zavedené a stabilní společnosti, které vyplácejí dividendy. Podílové fondy vyznávající hodnotovou strategii mívají v názvu fondu slovo Value (= hodnota).

Růstová strategie se vyznačuje investováním do cenných papírů růstových společností. Investoři orientovaní na růst investují do společností, u kterých lze očekávat velký růst zisku v budoucnosti. Jde o společnosti v ranné fázi vývoje a v mladých odvětvích (např. technologické společnosti). Tyto společnosti nemusí být rentabilní, ale na základě budoucího očekávaní budou dosahovat prudkého růstu zisku. Většinou nevyplácí dividendy a mají vysoké ukazatelé P/E, P/BV, P/S atd. Podílové fondy vyznávající růstovou strategii mívají v názvu fondu slovo Growth (= růst).

Matematika podílového fondu

Vzhledem k tomu, že investování do podílového fondu je založeno na pravidelném investování malé částky po dobu několika let, je princip výpočtu zhodnocení podobný pravidelnému spoření. Na rozdíl od pravidelného spoření se však pracuje s očekávanou mírou zhodnocení vložených prostředků podílovým fondem.

Pravidelné investování do podílového fondu

Vzorec pro výpočet investice do podílového fondu

FV ... budoucí hodnota pravidelných investic
PV ... současná hodnota pravidelné investice do fondu
m ... počet pravidelných investic za úrokové období
i ... očekávaná nominální úroková míra
n ... počet úrokových období

Příklad na investování do podílového fondu

Pan Halamka má peníze uložené na spořícím účtu, ale kvůli nízkým úrokovým sazbám je reálné zhodnocení takřka nulové. Proto by rád investoval do rizikovějších tříd aktiv, aby překonal inflaci a peníze se reálně zhodnotily.

Část svého příjmu chce pravidelně investovat do otevřeného podílového fondu. Je ochoten vždy na začátku každého měsíce investovat 500 Kč. Pan Halamka je ochoten podstoupit vyšší riziko investice a investovat především do akcií. Upřednostňuje dlouhodobý investiční horizont 20 let. Daně se neuvažují.

Detail podílového fondu
Očekáváná průměrná výnosnost podílového fondu je 7,7 % per annum. Fond požaduje vstupní poplatek z pravidelné měsíční investice 3 %. Minimální výše pravidelné investice je 500 Kč. Za správu portfolia požaduje fond poplatek 1,7 % ročně. Měna fondu je CZK.

Fond investuje většinu prostředků do globálních akcií, které jsou trhem přehlíženy. Jde tedy o aktivně spravovaný akciový podílový fond s dynamickou investiční strategií.

Budoucí hodnota pravidelné investice

Celková částka vložená do podílového fondu za 20 let: 500 · 20 · 12 = 120 000 Kč
Pravidelná investice snížena o vstupní poplatek: 500 · (1 - 0,03) = 485 Kč
Očekáváná průměrná výnosnost fondu snížena o manažerský poplatek: 7,7 % - 1,7 % = 6,0 % p. a.

Výpočet budoucí hodnoty investice do podílového fondu

Po 20 letech pravidelného investování bude mít pan Halamka k dispozici 221 050 CZK. Celkově do fondu vložil 120 000 CZK.

Pravidelná investice a zhodnocení podílovým fondem

Zdanění výnosů

Přijem z prodeje podílových listů je osvobozen od daně z příjmů při splnění tzv. časového testu. Časový test je splněn, pokud doba mezi nákupem podílového listu a jeho prodejem překročí 3 roky.

Osvobozené příjmy od daně řeší §4 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. (ZDP).

Pokud není časový test splněn a současně příjem z prodeje nepřekročí limit 100.000 Kč, je takový příjem od daně osvobozen (ZDP, §4, odst. 1 písm. v).

Je-li však překročen limit 100.000 Kč, je nutné příjmy zdanit podle ZDP §10 Ostatní příjmy. Zdaňují se pouze zisky, tj. rozdíl mezi prodejní cenou a nákupní cenou včetně transakčních poplatků.

Česko-anglický slovník

 • podílový fond - mutual fund
 • podílový list - fund share
 • pravidelné investování - regular investment
 • čistá hodnota aktiv - net asset value (NAV)
 • vstupní poplatek - entrance fee
 • manažerský poplatek - management fee
 • akciový fond - stock fund
 • hodnotová akcie - value stock
 • růstová akcie - growth stock
 • aktivně řízený akciový fond - actively managed stock fund
 • fond překonal svůj benchmark - the fund outperformed its benchmark

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

 • GLADIŠ, D.: Naučte se investovat. GRADA Publishing 2006, Praha. 2. rozšířené vydání, 176 stran. ISBN 978-80-247-1205-5
 • KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí. GRADA Publishing 2010, Praha. 6. přepracované vydání, 296 stran. ISBN 978-80-247-3315-9
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. GRADA Publishing 2003, Praha. Čtvrté rozšířené vydání, 260 stran. ISBN 80-247-0473-0
 • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Nahoru