zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Křivka poptávky a elasticita poptávky

Křivka poptávky a elasticita poptávky

Publikováno: 30.11.2017

Křivka poptávky a elasticita poptávky

Analýza poptávky je důležitou předehrou před pojednáním o tržní rovnováze. Druhou komponentu trhu tvoří nabídka statků a služeb. V bodě tržní rovnováhy se utváří rovnovážná cena a rovnovážné množství statků a služeb. Jinými slovy, v bodě tržní rovnováhy je množství poptávaných statků a služeb rovno jejich nabídce.

Členění poptávky

Mikroekonomie se zabývá chováním spotřebitelů v rámci maximalizace užitku plynoucí ze spotřeby statků a služeb na jednotlivých trzích (například trh kukuřice, trh automobilů atd.). Z pohledu mikroekonomie se rozlišují individuální a tržní poptávka. Individuální poptávka je poptávkou jednoho spotřebitele na trhu. Zatímco tržní poptávka je dána součtem všech individuálních poptávek na trhu.

Naopak makroekonomie se zabývá agregátní poptávkou. Agregátní poptávka je součtem všech tržních poptávek v ekonomice. Vyjadřuje vztah mezi agregátní cenovou hladinou a agregátním reálných produktem ekonomiky.

Předmětem analýzy poptávky je pouze tzv. efektivní koupěschopná poptávka. Pouze poptávka podložená kupní sílou ekonomických subjektů má vliv na situaci na trhu.

Faktory ovlivňující poptávku

V nejjednodušší podobě je poptávané množství statku X funkcí jeho tržní ceny

Zjednodušená funkce poptávky

Poptávka je však funkcí i mnoha jiných faktorů. Mezi nejdůležitější faktory patří vlastní cena statku X (PX), průměrná úroveň důchodu (I), ceny substitutů a komplementů Y (PY), počet spotřebitelů na trhu (N), očekávání spotřebitelů (O), preference spotřebitelů a další specifické faktory (ε) nezahrnuté do modelu poptávky.

Faktory ovlivňují poptávku

Následující výklad poptávky je zaměřen na vztah poptávaného množství statku QD a jeho ceny P. Vztah mezi cenou a poptávaným množstvím je obousměrný. Proto platí, že

Obousměrný vztah poptávkové funkce

Křivka tržní poptávky

Křivka poptávky vyjadřuje negativní vztah mezi poptávaným množstvím statku QD a jeho cenou P. Platí, že s rostoucí cenou klesá poptávané množství a naopak. Křivka poptávky je klesající.

Křivka tržní poptávky

Výchozí situace na poptávkové křivce je poptávané množství Q0 při ceně P0. Růst ceny do P1 snižuje poptávané množství do Q1. Pokles ceny do P2 zvyšuje poptávané množství do Q2. Nižší cena přiláká více kupců a naopak. Tento vztah se označuje jako zákon klesající poptávky. Zákon klesající poptávky si můžeme vysvětlit tím, že růst ceny statku sníží poptávané množství, protože spotřebitelé nahrazují dražší statek levnějším.

Posun poptávkové křivky

Pokud se mění cena statku, dochází pouze k posunu po křivce poptávky. Pokud se však změní jiné faktory dochází k posunu křivky poptávky.

Posun poptávkové křivky

Dojde-li například k růstu reálného důchodu nebo počtu obyvatel, poptávka roste. Graficky to představuje posun poptávkové křivky doprava do D1. Pokles reálného důchodu nebo pokles počtu obyvatel posunuje křivku poptávky doleva do D2.

Tvary poptávkové funkce

Pro zachování jednoduchosti výkladu budeme pracovat s lineární funkcí poptávky s negativním sklonem. Lineární poptávku můžeme vyjádřit například jako

Lineární model poptávky

Parametr a vyjadřuje cenu, při které již spotřebitelé nekoupí žádný statek (službu) a opouští daný trh. Parametr b určuje sklon křivky poptávky. Čím větší hodnota parametru, tím strmější je sklon křivky. Podíl parametrů a/b odpovídá maximálnímu množství statku (služby), při kterém jsou uspokojeny potřeby spotřebitelů. Inverzní funkcí k uvedené funkci poptávky je

Alternativní lineární model poptávky

Dalšími elementárními tvary křivky poptávky jsou například kvadratická funkce, hyperbolická funkce a exponenciální funkce.

Odhad reálné poptávky

V reálné ekonomice jsou modely poptávky odhadovány pomocí metody nejmenších čtverců. Na základě funkčních vztahů a počtu vysvětlujících proměnných rozlišujeme lineární (jednofaktorové a vícefaktorové) a nelineární (jednofaktorové a vícefaktorové) modely poptávky. Vícefaktorový model poptávky může mít například následující lineární tvar:

Vícefaktorový lineární model poptávky

kde α0 je úrovňová konstanta, βj jsou koeficienty absolutní pružnosti poptávky, QX je poptávka po statku X, PX je cena statku X (β1 < 0), PY je cena substitutu (β2 > 0) nebo cena komplementu (β2 < 0), I je průměrný důchod (β3 > 0), ε vyjadřuje vliv ostatních faktorů nezahrnutých do modelu

Vztahy v závorkách vyjadřují očekávaná znaménka odhadnutých koeficientů. Koeficient α0 představuje úroveň poptávky při nulových hodnotách vysvětlujících proměnných PX, PY a I. Koeficienty βj vyjadřují, o kolik se změní poptávka při jednotkové změně jednotlivých vysvětlujících proměnných. Jednotlivé parametry vysvětlujících proměnných lze vyjádřit pomocí parciálních derivací.

Vícefaktorový lineární model poptávky

Typickým příklad nelineární funkce poptávky je mocninná Cobb-Douglasova funkce.

Odvození tržní poptávky

Tržní poptávka je dána součtem všech individuálních poptávek spotřebitelů na daném trhu zboží a služeb. V následujícím příkladu je odvozena tržní poptávka na základě 2 individuálních poptávek.

Výpočet tržní poptávky

Tržní poptávka

Elasticita poptávky

S analýzou poptávky souvisí pojem elasticita poptávky, která vyjadřuje citlivost reakce spotřebitelů na změny faktorů ovlivňující poptávku. Nejvýznamnější jsou cenová elasticita poptávky, důchodová elasticita poptávky a křížová elasticita poptávky.

Cenová elasticita poptávky

Cenová elasticita poptávky (EDP) vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané množství statku (Q), pokud se jeho cena (P) změní o jedno procento. Matematicky můžeme cenovou elasticitu zapsat následujícím výrazem

Cenová elasticita poptávky

Známe-li %ΔQ a %ΔP, můžeme počítat cenovou elasticitu poptávky uvedeným výrazem. Jinak se výpočet koeficientu elasticity poptávky provádí pomocí obloukové a bodové metody. Stejným způsobem se postupuje i v případě důchodové a křížové elasticity poptávky.

Oblouková metoda počítá elasticitu mezi dvěma body na poptávkové křivce. Používá se pro velké změny Q a P a vyjadřuje průměrnou elasticitu poptávky.

Cenová elasticita poptávky mezi body

kde %ΔQ a %ΔP vyjadřují průměrné změny, Q0 je počáteční poptávané množství, Q1 je poptávané množství po změně ceny, P0 je počáteční cena, P1 je cena po změně

Bodová metoda počítá elasticitu v bodě poptávkové křivky. Používá se pro velmi malé změny Q a P a vyjadřuje okamžitou elasticitu poptávky.

Cenová elasticita poptávky v bodě

Pokud se ΔP limitně blíží k nule (ΔP → 0) přejde průměrná ΔQ na okamžitou. Jinými slovy, limita výrazu (ΔQ/ΔP) pro ΔP → 0 je derivace funkce Q podle P (∂Q/∂P).

V důsledku inverzního vztahu mezi cenou a poptávaným množství je výsledný koeficient cenové elasticity poptávky záporný. Proto se před vzorec cenové elasticity vkládá záporné znaménko -EDP nebo se počítá jako absolutní hodnota |EDP|. Podle výsledné hodnoty koeficientu cenové elasticity poptávky lze rozlišovat poptávku po statku nebo službě následovně:

 • elastická poptávka - |EDP| > 1 - procentní změna ceny vyvolá větší než procentní změnu poptávaného množství
 • jednotkově elastická poptávka - |EDP| = 1 - procentní změna ceny vyvolá procentní změnu poptávaného množství
 • neelastická poptávka - 0 < |EDP| < 1 - procentní změna ceny vyvolá menší než procentní změnu poptávaného množství
 • dokonale elastická poptávka - EDP = ∞ - křivka poptávky je horizontální. Změna poptávaného množství je způsobena jinými faktory než cenou.
 • dokonale neelastická poptávka - EDP = 0 - křivka poptávky je vertikální. Poptávané množství se změnou ceny nemění.
Elasticita poptávkové křivky

Důchodová elasticita poptávky

Důchodová elasticita poptávky (EDI) vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané množství (Q) v důsledku procentní změny důchodu (I).

Důchodová elasticita poptávky

Podle výsledné hodnoty koeficientu důchodové elasticity poptávky rozlišujeme normální a méněcenné statky:

 • EDI > 0 - normální statek
  • 0 < EDI < 1 - nezbytný statek
  • EDI > 1 - luxusní statek
 • EDI < 0 - méněcenný statek

Normální statky jsou statky, jejichž spotřeba s růstem důchodu roste. Méněcenné statky jsou statky, jejichž spotřeba s růstem důchodu klesá.

Křížová elasticita poptávky

Křížová elasticita poptávky (EDC) vyjadřuje, o kolik procent se změní poptávané množství statku X (QX) v důsledku procentní změny ceny statku Y (PY).

Křížová elasticita poptávky

Podle výsledné hodnoty koeficientu křížové elasticity poptávky rozlišujeme substituty a komplementy:

 • EDC > 0 - statky X a Y jsou substituty
 • EDC < 0 - statky X a Y jsou komplementy

Substituty jsou navzájem zaměnitelné statky ve spotřebě (čaj a káva, rohlík a chléb, hovězí a vepřové maso apod.). Komplementy jsou statky, které se ve spotřebě doplňují (těstoviny a parmazán, knihy a papír, auto a benzín apod.).

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BURIANOVÁ, J., ČADIL, J., KAŇKOVÁ, E., PAVELKA, T., SOUKUP, A.: Učební texty z mikroekonomie - 1. část. Česká zemědělská univerzita v Praze 2004, Praha. První vydání, 198 stran. ISBN 80-213-1210-6
 • DUFEK, J.: Ekonometrie. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2003, Brno. První vydání, 136 stran. ISBN 80-7157-654-9
 • HUŠEK, R.: Ekonometrická analýza. EKOPRESS 1999, Praha. První vydání, 303 stran. ISBN 80-86119-19-X
 • MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. MELANDRIUM 2002, Slaný. Sedmé vydání, 271 stran. ISBN 80-86175-20-0
 • MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie. REPETITORIUM středně pokročilý kurz. MELANDRIUM 2007, Slaný. Páté vydání, 239 stran. ISBN 978-80-86175-57-7
 • MEZNÍK, I.: Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy. Akademické nakladatelství CERM 2011, Brno. První vydání, 189 stran. ISBN 978-80-7204-724-6
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
 • STARÁ, D.: Základy ekonomických teorií. Česká zemědělská univerzita v Praze 2018, Praha. Třetí vydání, 77 stran. ISBN 978-80-213-2872-3
Nahoru