zpět na výpis    domů » statistika » Popisná statistika ve finanční praxi

Popisná statistika ve finanční praxi

Publikováno: 1.5.2017

Popisná statistika ve finanční praxi

Popisná (též deskriptivní) statistika slouží k popisu vlastností souboru dat. Frekventovanou a obecně známou statistikou je průměrná hrubá mzda v České republice (dále medián a modus), kterou publikuje Český statistický úřad. Vedle aritmetického průměru, který reprezentuje střední hodnotu souboru dat, jsou dalšími běžně používanými statistikami rozptyl, směrodatná odchylka, špičatost a šikmost.

Výpočet popisných statistik na papíře je při velkém rozsahu dat velmi zdlouhavý a nudný. Excel umožňuje rychlé a snadné výpočty pomocí Doplňku Analytické nástroje a statistických funkcí.

Doplněk Analytické nástroje

Popisná statistika je součástí doplňku Analytické nástroje. V novějších verzích Excelu 2007 a výše jej najdete na kartě Data → Analýza dat. Pokud není doplněk k dispozici je nutné jej aktivovat na kartě Soubor → Možnosti → Doplňky.

Nástroj Popisná statistika

Máte-li vyřešen předchozí krok, pokračujte kliknutím na tlačítko Analýza dat na kartě Data. V okně Analýza dat vyberte nástroj Popisná statistika

Analýza dat v MS Excel

Vyplňte vstupní (oblast s časovou řadou) a výstupní oblasti dat (místo určení), zaškrtnete dvoupolohový přepínač pro zobrazení popisků v prvním řádku a celkový přehled

Nástroj Popisná statistika

Nástroj popisné statistiky vrátí tabulku s následujícími statistikami pro zavěrečné ceny akcie

Popisná statistika v MS Excel

Stejným způsobem získáte statistiky z ročních výnosností akcie.

Statistické funkce

Druhým a o trochu pracnějším způsobem výpočtu popisných statistik je použití excelovských statistických funkcí. Všechny následující funkce mají pouze jeden argument, kterým je vybraná oblast dat.

Základní statistické funkce v MS Excelu
Název funkceVzorec
Aritmetický průměr=PRŮMĚR()
Medián=MEDIAN()
Modus=MODE()
Výběrová směrodatná odchylka=SMODCH.VÝBĚR()
Výběrový rozptyl=VAR.VÝBĚR()
Špičatost=KURT()
Šikmost=SKEW()
Minimum=MIN()
Maximum=MAX()
Součet=SUMA()
Počet=POČET()

Pro výpočet rozptylu a směrodatné odchylky základního souboru se používají funkce VAR() a SMODCH().

Statistické funkce v Excelu

Popisná statistika v praxi

Ve finanční praxi můžete popisnou statistiku využít například pro získání informací o historické výnosnosti a volatility akcie, a nakonec stanovení intervalu pravděpodobných výnosů a ztrát.

Ke kvantifikaci historické volatility ceny finančního aktiva se běžně používá směrodatná odchylka σ. A k výpočtu historické průměrné výnosnosti aktiva se používá prostý aritmetický průměr μ.

Dejme tomu, že výnosnost akcie podléhá normálnímu rozdělení, což nám umožní sestavit interval pravděpodobné výnosnosti akcie. V intervalu dvou směrodatných odchylek kolem střední hodnoty leží přibližně 95 % hodnot sledované veličiny

Interval výnosů a ztrát akcie

Průměrná roční výnosnost akcie je 4,5 % a volatilita 6,0 %. Historická roční výnosnost by se pak mohla s 95% pravděpodobností pohybovat v intervalu ⟨-7,5 %, 16,6 %⟩.

Interval výnosů a ztrát
PopisSymbolHodnota
Výnosnostμ4,5 %
Volatilitaσ6,0 %
Horní mez intervaluμ + 2σ16,6 %
Dolní mez intervaluμ - 2σ-7,5 %

Interval naznačuje potenciální riziko ztráty a výnosový potenciál. Jedná se však o statistiky vypočtené z historických dat. Mechanické protahování minulosti do budoucnosti může vést k chybným závěrům a ztrátám.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • CYHELSKÝ, L., KAHOUNOVÁ, J., HINDLS, R.: Elementární statistická analýza. Management Press 2001, Praha. Druhé doplněné vydání, 319 stran. ISBN 80-7261-003-1
  • HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISCHER, J.: Statistika pro ekonomy. Profesional publishing 2007, Praha. Osmé vydání, 415 stran. ISBN 978-80-86946-43-6
  • KOHOUT, P., HLUŠEK, M.: Peníze, výnosy a rizika. Příručka investiční strategie. Ekopress 2002, Praha. Druhé rozšířené vydání, 214 stran. ISBN 80-86119-48-3
Nahoru