zpět na výpis    domů » mikroekonomie » Úvod do mikroekonomie

Úvod do mikroekonomie

Publikováno: 23.11.2017

Úvod do mikroekonomie

Mikroekonomie studuje chování jednotlivých ekonomických subjektů – domácností, firem a státu. Jinými slovy studuje dílčí prvky makroekonomie, která se zabývá fungováním ekonomiky jako celku.

Mikroekonomie pracuje s pojmy jako je individuální a tržní poptávka, individuální a tržní nabídka. Poptávka a nabídka se střetávají na trzích statků a služeb, trzích výrobních faktorů apod. Prostřednictvím tržního mechanismu se poptávka a nabídka vyrovnávají a utváří se rovnovážná cena a rovnovážný objem.

Domácnosti

Domácnosti vstupují na trh statků a služeb, kde při daných cenách poptávají určité množství výrobků a služeb s cílem maximalizovat užitek.

Domácnosti vystupují v mikroekonomii v roli spotřebitele, který má charakter univerzálního spotřebitele. To znamená, že pro všechny spotřebitele platí stejné zjednodušující podmínky.

Užitek představuje subjektivní pocit uspokojení potřeb a přání ze spotřeby statků a služeb. Ekonomická teorie pracuje s 2 přístupy k teorii užitku – kardinalistická a ordinalistická teorie užitku.

Kardinalistická teorie užitku
Předpokladem kardinalistické verze užitku je měřitelnost užitku. Kardinalisté pracují s matematickým vyjádřením celkového a mezního užitku a umí je graficky zobrazit.

Ordinalistická teorie užitku
Ordinalisté odmítají měřitelnost užitku. Pracují s předpokladem, že spotřebitel je schopen seřadit spotřební koše dle užitku, který mu přinášejí. Východiskem ordinalistického přístupu je indiferenční analýza.

Výsledkem obou přístupů je odvození individuální poptávkové křivky. Součtem všech individuálních poptávkových křivek na daném trhu vzniká tržní poptávková křivka. Individuální poptávka je poptávka jednoho spotřebitele na daném trhu. Tržní poptávka je poptávka všech spotřebitelů na daném trhu.

Dále domácnosti vystupují na straně nabídky na trhu výrobních faktorů. Na trhu výrobních faktorů nabízejí půdu (A), práci (L) a kapitál (K), které od nich poptávají firmy k produkci výrobků a poskytování služeb.

Firmy

Firmy vstupují na trh statků a služeb s cílem prodat při daných cenách určitý objem produkce. Hlavním motivem firem vyrábět výrobky a poskytovat služby je maximalizace zisku v rámci daných tržních podmínek (dokonalá a nedokonalá konkurence).

Dokonalá konkurence
Dokonalá konkurence představuje odvětví s velkým počtem firem, které nemají ekonomickou sílu ovlivnit tržní cenu statků a služeb v odvětví. Dokonale konkurenční firmy jsou příjemci ceny (price takers) a vyrábějí homogenní produkt, který nelze odlišit od produkce ostatních firem. Neexistují překážky vstupu a výstupu z odvětví.

Nedokonalá konkurence
Nedokonalá konkurence je charakteristická tím, že výrobci mají určitou nebo absolutní kontrolu nad cenou vlastní produkce. Firmy vyrábějí diferencovaný produkt a existují určité překážky vstupu do odvětví například v podobě právních omezení a průměrných výrobních nákladů. Nedokonale konkurenční tržní struktury jsou monopolistická konkurence, oligopol a monopol.

Každá firma na trhu nabízí při dané ceně určitý objem produkce, který je možné zobrazit graficky pomocí individuální nabídkové křivky. Součtem individuálních nabídkových křivek všech firem na daném trhu vzniká křivka tržní nabídky.

Dále firmy vystupují na straně poptávky na trhu výrobních faktorů. Firmy poptávají od domácností výrobní faktory – práci, půdu a kapitál – k výrobě statků a poskytování služeb.

Stát

Stát vstupuje na trhy s cílem je ovlivnit a eliminovat tržní selhání. Tržní selhání narušují fungování tržního mechanismu, který hledá optimální ceny a objemy produkce. Za tržní selhání jsou považovány nedokonalá konkurence, externality, veřejné statky a asymetrické informace.

Stát může vystupovat jako účastník trhu v roli prodávajícího (státní podniky) a v roli kupujícího (státní zakázky).

Trh a tržní mechanismus

Trh je základním prvkem tržní ekonomiky, který spojuje poptávku s nabídkou. Rovnováha trhu nastává v okamžiku, kdy se poptávané množství rovná nabízenému množství.

Domácnosti chtějí nakoupit levně a výrobci chtějí prodat draze. Kompromis mezi zájmy domácností a výrobců nastoluje tržní mechanismus. Tržní mechanismus hledá optimální ceny, při kterých je nastolena tržní rovnováha. Tržní mechanismus řeší 3 základní otázky tržní ekonomiky – Co, Jak, Pro koho?

Otázka CO?
O tom co se bude vyrábět je určováno zájmem na poptávkové straně trhu. Domácnosti rozhodují o tom co koupí a co nekoupí na základě důchodů a preferencí.

Otázka JAK?
O tom jak se bude vyrábět rozhoduje konkurence na straně nabídky. Firma, která chce obstát na konkurenčním trhu a maximalizovat zisky, by měla vyrábět při minimálních výrobních nákladech za použití efektivních technologií.

Otázka PRO KOHO?
O tom pro koho se bude vyrábět rozhodují důchody (mzdy, renty, úrokové míry) jednotlivých domácností, které získávají jako odměnu za poskytnutí výrobních faktorů.

Trh lze členit podle různých hledisek. Nejdůležitějším hlediskem je členění dle předmětu obchodování – trh statků a služeb, trh výrobních faktorů (trh práce, trh půdy a trh kapitálu) a trh peněz.

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. MELANDRIUM 2002, Slaný. Sedmé vydání, 271 stran. ISBN 80-86175-20-0
  • MACÁKOVÁ, L. a kol.: Mikroekonomie. REPETITORIUM středně pokročilý kurz. MELANDRIUM 2007, Slaný. Páté vydání, 239 stran. ISBN 978-80-86175-57-7
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru