zpět na výpis    domů » makroekonomie » Základní makroekonomické identity

Základní makroekonomické identity

Publikováno: 14.5.2017

Základní makroekonomické identity

Makroekonomické identity jsou rovnice, které definují vztahy mezi proměnnými v ekonomice. Jejich úlohou je mimo jiné vysvětlit fungování ekonomického systému a potřebu finančního trhu.

Na rozdíl od podmínky makroekonomické rovnováhy je identita účetně splněna vždy. Základní identita v otevřené ekonomice má tvar

Makroekonomická identita v otevřené ekonomice

Y ... agregátní produkt ekonomiky, C ... spotřební výdaje domácností, I ... investiční výdaje firem (plánované a neplánované investice), G ... vládní výdaje na nákup zboží a služeb, NX ... čistý export statků a služeb

Uvedená identita říká, že produkt ekonomiky se rovná všem skutečně vynaloženým výdajům v ekonomice, které zahrnují plánované i neplánované výdaje.

Naopak rovnováha na trhu statků a služeb nastavává v okamžiku, kdy jsou neplánované výdaje nulové. V takové situaci neexistují tržní síly, které by tlačily na růst nebo pokles agregátního produktu. Jinými slovy, skutečné agregátní výdaje jsou rovny plánovaným výdajům neboli agregátní poptávce.

Dvousektorová ekonomika

V dvousektorové ekonomice existují pouze 2 sektory - domácnosti a firmy. Domácnosti získávají důchody za poskytnuté výrobní faktory (práce, půda a kapitál), které alokují na spotřební výdaje a úspory

Identita důchodu v dvousektorové ekonomice

Y ... důchod, C ... spotřební výdaje, S ... úspory

Firmy vyplácí důchody domácnostem a využívají jejich úspory pro financování investic do obnovy a rozšíření kapitálové zásoby (zásoby, stroje a továrny). Produkt ekonomiky měřený výdajovou metodou se skládá ze spotřebních výdajů domácností a investičních výdajů firem

Identita produktu v dvousektorové ekonomice

Y ... agregátní produkt, C ... spotřební výdaje domácností, I ... investiční výdaje firem

V dvousektorové ekonomice je produkt ekonomiky roven důchodu domácností. Důvodem je neexistence sektorů vlády a zahraničního obchodu.

Identita v dvousektorové ekonomice

C ... spotřební výdaje domácností, S ... úspory domácností, I ... investiční výdaje firem

Z identity úspor a investic vyplývá, že úspory domácností se rovnají firemním investicím. Úspory jsou nespotřebovanou částí důchodů a využívají se na financování firemních investic v ekonomice prostřednictvím finančního trhu.

Třísektorová ekonomika

Třísektorová ekonomika je rovna dvousektorové ekonomice rozšířené o sektor vlády. Není uvažován zahraniční obchod, proto se jedná o model uzavřené ekonomiky.

Vládní sektor vynakládá výdaje na nákup veřejných statků a služeb, vybírá daně a poskytuje transfery domácnostem. Pro jednoduchost je dále pracováno s veličinou čisté daně, které jsou rozdílem mezi vybranými daněmi a poskytnutými transfery.

V třísektorové ekonomice se již produkt nerovná důchodu domácností. Důvodem je existence daní a transferů, které důchod domácností transformují na disponibilní důchod

Identita disponibilního důchodu v třísektorové ekonomice

YD ... disponibilní důchod, Y ... důchod, T ... čisté daně, TAT ... celkové daně, TR ... transfery

Produkt třísektorové ekonomiky se skládá ze spotřebních výdajů domácností, investičních výdajů firem a vládních výdajů na nákup statků a služeb

Identita produktu v třísektorové ekonomice

Y ... produkt, C ... spotřební výdaje, I ... firemní investice, G ... vládní výdaje

Na základě uvedených transformovaných rovnic můžeme odvodit identitu investic a úspor v třísektorové ekonomice

Identita třísektorové ekonomiky

I ... domácí investice, S ... soukromé úspory, (T - G) ... veřejné úspory

V třísektorové ekonomice jsou součástí původní identity veřejné úspory neboli stav veřejných rozpočtů. Jsou-li veřejné úspory záporné, tj. deficit veřejných rozpočtů, snižují se ceteris paribus národní úspory.

V modelu uzavřené ekonomiky neexistuje dovoz zahraničního kapitálu (přímé zahraniční investice a portfoliové investice), který by kompenzoval pokles národních úspor. Financování deficitu lze řešit zvýšením úrokových sazeb, které přiláká více soukromých úspor a zároveň omezí investice v ekonomice.

Čtyřsektorová ekonomika

Čtyřsektorová ekonomika je model otevřené ekonomiky. Jde o třísektorovou ekonomiku rozšířenou o sektor zahraničního obchodu. Zahraniční sektor přidává do modelu novou výdajovou složku tzv. čistý export, který je rozdílem mezi vývozem zboží a služeb a dovozem zboží a služeb.

Kladný čistý export zvyšuje agregátní poptávku, která tlačí na růst celkového produktu a zaměstnanosti. Záporný čistý export snižuje agregátní poptávku, která tlačí na pokles produktu a zaměstnanosti.

vývoz > dovoz → kladný čistý export → ↑ agregátní poptávka → ↑ produkt → ↑ zaměstnanost
vývoz < dovoz → záporný čistý export → ↓ agregátní poptávka → ↓ produkt → ↓ zaměstnanost

Přidáním posledního sektoru do modelu ekonomiky získáme identitu produktu z úvodu kapitoly

Makroekonomická identita v otevřené ekonomice

Stejnými úpravami jako v předchozích případech odvodíme identitu investic a úspor ve čtyřsektorové ekonomice

Identita produktu ve čtyřsektorové ekonomice

I ... domácí investice, NX .. čistý export (= zahraniční investice), S ... soukromé úspory, (T - G) ... veřejné úspory

Identita úspor a investic v otevřené ekonomice ukazuje, že národní úspory SN = S + (T - G) se rovnají národním investicím I ± NX.

Nesoulad mezi domácími investicemi a národními úsporami je vyrovnáván čistým dovozem kapitálu I > SN, tj. záporným čistým exportem, nebo čistým vývozem kapitálu I < SN, tj. kladným čistým exportem. Mezinárodní pohyby kapitálu ovlivňují devizový kurz národní měny a mezinárodní pohyby zboží a služeb.

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MACH, M.: Markoekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. 1. a 2. část. MELANDRIUM 2001, Slaný. Třetí vydání, 367 stran. ISBN 80-86175-18-9
  • REJNUŠ, O.: Peněžní ekonomie (Finanční trhy). Vysoké účetní technické v Brně. Fakulta podnikatelská 2008, Brno. Vydání čtvrté aktualizované, 352 stran. ISBN 978-80-214-3703-6
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
Nahoru