zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Du Pontův rozklad rentability a finanční páka

Du Pontův rozklad rentability a finanční páka

Publikováno: 17.5.2020

Du Pontův rozklad rentability a finanční páka

Du Pontův systém rozkladu rentability vlastního kapitálu byl zveřejněn ve 20. letech minulého století chemickou společností Du Pont de Nemours. Du Pontova rovnice je často základem složitějších pyramidových soustav, které mají jako vrcholový ukazatel rentabilitu vlastního kapitálu (výnos na vlastní kapitál).

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu se označuje zkratkou ROE z anglického Return on Equity. Ukazatel vyjadřuje míru návratnosti vloženého kapitálu pro vlastníky společnosti

Rentabilita vlastního kapitálu

Z ... zisk po zdanění, VK ... vlastní kapitál

Nezadlužené společnost

Jestliže společnost financuje aktiva pouze z vlastních zdrojů, je rentabilita aktiv rovna rentabilitě vlastního kapitálu. Rentabilita aktiv je určena součinem čisté ziskové marže a obratu celkových aktiv

Du Pont rozklad ROA

ROA ... rentabilita aktiv, Z/T ... zisková marže (ROS), T/A ... obrat aktiv

Zisková marže nebo také rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje schopnost podniku umístit své produkty na trh a zároveň efektivitu užití vstupů ve výrobě.

Ukazatel obrat celkových aktiv vyjadřuje schopnost managementu efektivně využívat aktiva k provozní činnosti. S růstem tržeb při fixní hodnotě aktiv roste jejich obrat (efektivita) a naopak.

Zadlužená společnost

Společnosti častěji využívají výhod dluhového financování, tzn. financují aktiva různými kombinacemi vlastního a cizího kapitálu. Kombinace kapitálových zdrojů se odrážejí v ukazateli finanční páka. Rozšířením předchozího vztahu o finanční páku získáme Du Pontův rozklad výnosu na vlastní kapitál

Du Pont rozklad ROE

A/VK ... finanční páka

Du Pontův rozklad ukazuje, jak součin jednotlivých poměrových ukazatelů působí při určování výnosu na vlastní kapitál. Nebo také, jak získat ukazatel ROE jednoduchou úpravou ROA.

Výsledkem působení finanční páky je, že výnos na vlastní kapitál je vyšší než výnos na aktiva

Vliv finanční páky na rentabilitu vlastního kapitálu

Finanční páka nebo také multiplikátor vlastního jmění vyjadřuje míru využití cizího kapitálu ve finanční struktuře společnosti. S růstem cizích zdrojů roste finanční páka a naopak.

Vliv finanční páky na cenu akcie

Působením na 3 uvedené poměrové ukazatele mohou manažeři společností ovlivňovat rentabilitu vlastního kapitálu. Akcioví investoři by měli zpozornět, pokud je vysoký výnos na vlastní kapitál založen na vysoké míře zadlužení vlastního kapitálu.

Du Pont rozklad ROA

EPS ... výnos na akcii, P ... cena akcie

S rostoucím zadlužením roste ceteris paribus výnos na vlastní kapitál a výnos na akcii. Pro investory zaměřené na vysoké ROE a EPS je taková společnost atraktivní, a proto roste i cena akcie.

Du Pont analýza v praxi

Demonstrace Du Pont analýzy vychází z redukované rozvahy a výsledovky modelové akciové společnosti.

Finanční výkazy a Du Pont rovnice

Čistá zisková marže společnosti je víceméně stabilní. Nicméně v posledních letech mírně poklesla. To je téma pro hlubší analýzu jednotlivých komponent.

Stabilně se jeví i obrat celkových aktiv, přičemž v posledním roce došlo k výraznému růstu o 28,28 %.

Vývoj výnosu na vlastní kapitál

Výnos na vlastní kapitál má tvar protáhlého písmene U. V průběhu časové řady totiž docházelo k postupnému snižování dluhového financování. Návrat ROE k hodnotě okolo 28 % z počátku časové řady pomohl meziroční růst tržeb o 13 % a pokles aktiv o 12 % především v důsledku vyplacení dividend ze zisku T6 ve výši 41,8m CZK a dodatečné dividendy z nerozdělených zisků minulých let ve výši 30m CZK.

Česko-anglický slovník

 • výnos na aktiva - return on assets (ROA)
 • výnos na vlastní kapitál - return on equity (ROE)
 • zisk po zdanění - Earnings After Taxes (EAT)
 • zisková marže - return on sales (ROS)
 • obrat aktiv - total assets turnover
 • finanční páka - financial leverage
 • výnos na akcii - earnings per share (EPS)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
 • ŽIVĚLOVÁ, I.: Podnikové finance. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. První vydání, 111 stran. ISBN 978-80-7375-035-0
Nahoru