zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích

Publikováno: 1.7.2019

Přehled o peněžních tocích

Finanční výkazy jsou stěžejním zdrojem informací pro finanční analýzu podniku. Posledním z tria finančních výkazů je, po rozvaze a výsledovce, přehled o peněžních tocích.

Zisk a peněžní tok společnosti jsou za sledované období odlišné veličiny. Důvodem jsou rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výnosy. Smyslem přehledu o peněžních tocích je eliminovat odlišnosti a transformovat zisk na peněžní tok, čímž uživatel získá informace o zdrojích a užitích hotovosti.

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (cashflow) poskytuje informace o skutečném pohybu peněz a peněžních ekvivalentech za určité časové období. Informuje o zdrojích (pozitivní peněžní tok) a způsobech užití peněžních prostředků (negativní peněžní tok).

Cashlow slouží k řízení likvidity, plánování investic do rozšíření výrobních kapacit, plánování emise kmenových akcií apod.

Výkaz cashflow se sestavuje přímou a nepřímou metodou, přičemž druhá varianta se používá především ve středně velkých a velkých společnostech. Postup sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou poskytuje Český účetní standard č. 023.

Cashflow Statement

Z analytických důvodů se peněžní toky sledují zvlášť za provozní, investiční a finanční činnost. Suma všech těchto peněžních toků vyjadřuje změnu peněžních prostředků (PP) za sledované období mezi počátečním a konečným stavem v rozvaze.

PS PP(BS) ± ΔPP = KS PP(BS)

Provozní cashflow souvisí s provozní činností společnosti. Jedná se de facto o nejdůležitější peněžní toky, neboť vyjadřují schopnost podniku vygenerovat peníze z činnosti, pro kterou byla společnost založena. Jedná se o peněžní toky, které souvisejí se změnou pohledávek a závazků z obchodních vztahů, změnou zásob, úhradou daně z příjmu apod.

Investiční cashlow souvisí především s nákupem fixních aktiv, se ziskem z prodeje fixních aktiv podloženým penězi.

Finanční cashflow souvisí se změnou vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Patří sem například přijaté bankovní úvěry, splátky bankovních úvěrů, zvýšení základního kapitálu, vyplacené dividendy apod.

Nepřímá metoda cashflow

Nepřímá metoda je založena na transformaci zisku z výsledovky na peněžní tok.

První krok transformace spočívá v úpravě účetního zisku před zdaněním o výnosy a náklady, které nesouvisí s pohybem peněz. To je typické pro odpisy fixních aktiv, tvorbu a rozpuštění rezerv, tvorbu a rozpuštění opravných položek apod.

Dalším krokem úpravy je korekce o změnu položek nepeněžního pracovního kapitálu v rozvaze (pohledávky, zásoby a krátkodobé závazky).

Uvedenými úpravami hrubého zisku získáme cashflow z provozní činnosti společnosti.

Provozní peněžní tok

Dále peněžními toky z investiční a finanční činnosti získáme kompletní přehled o zdrojích a užitích peněžních prostředků v podniku. Tyto peněžní toky se již zaznamenávají podle skutečných přítoků a odtoků peněžních prostředků.

Zvýšení fixních aktiv představuje odtok peněžních prostředků. Zvýšení dlouhodobých závazků (přijatý bankovní úvěr a emise dluhopisů) a vlastního kapitálu (emise kmenových akcií) představuje přítok peněžních prostředků a naopak.

Investiční a finanční peněžní toky

Součtem peněžních toků za jednotlivé činnosti získáme celkovou změnu peněz a peněžních ekvivalentů za sledované období

Součet provozního, investiční a finančního cashflow

Pro zpřehlednění transformace zisku na peněžní tok můžeme celkovou změnu peněžních prostředků za sledované období vyjádřit zjednodušeně pomocí rovnice

Zjednodušená rovnice pro výpočet cashflow

EBT ... hrubý zisk, Odpisy ... peněžní vyjádření znehodnocení fixních aktiv, ΔNPK ... změna nepeněžních složek pracovního kapitálu, INV ... saldo investičních příjmů a výdajů, FIN ... saldo finančních příjmů a výdajů

Redukovaný přehled o peněžních tocích

Společnost FVP Consulting je akciovou společností s veřejnou nabídkou akcií. Společnost poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti zakládání společností, marketingu a účetnictví. Kromě toho svým klientům dodává softwarové vybavení a kompletní kancelářskou techniku.

Zjednodušený přehled o peněžních tocích

Společnost vykazuje pozitivní provozní cashlow se stoupající tendencí. Nicméně v roce 2015 došlo k propadu v důsledku nižšího inkasa pohledávek.

Záporné investiční cashflow nemusí být vnímáno negativně, neboť pořízená aktiva mohou do budoucna vytvářet vyšší zisk a vyšší provozní cashflow.

Finanční cashflow kolísalo především v důsledku emise dluhopisu ve výši 100 miliónu Kč a jeho splacení v době maturity. V roce 2016 došlo k výplatě mimořádné dividendy ve výši 50 miliónů Kč z fondu nerozdělených zisků minulých let.

Česko-anglický slovník

 • finanční výkaz - financial statement
 • přehled o peněžních tocích - Cashflow Statement (CF)
 • výsledovka - Income Statement (IS)/ Profit & Loss Statement (P&L)
 • rozvaha - Balance Sheet (BS)
 • hrubý zisk - Earnings Before Taxes (EBT)
 • provozní kapitál - working capital
 • cashflow - tok hotovosti
 • hotovost v pokladně - petty cash

Líbí se vám článek a chcete vědět o každém dalším? Dejte Like Financím v praxi na sociálních sítích.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
 • BusinessCenter.cz. Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních tocích [on-line] [cit. 2019-01-14]. Dostupné z WWW: https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/023.aspx
Nahoru