zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích

Publikováno: 1.7.2019

Přehled o peněžních tocích

Finanční výkazy jsou stěžejním zdrojem informací pro finanční analýzu podniku. Posledním z tria finančních výkazů je, po rozvaze a výsledovce, přehled o peněžních tocích.

Zisk a peněžní tok společnosti jsou za sledované období odlišné. Důvodem jsou rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výnosy. Smyslem přehledu o peněžních tocích je eliminovat odlišnosti a transformovat zisk na peněžní tok, čímž uživatel získá informace o zdrojích a užitích hotovosti.

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (cashflow) poskytuje informace o skutečném pohybu peněz a peněžních ekvivalentů za zvolené časové období. Informuje o zdrojích (pozitivní peněžní tok) a způsobech užití peněžních prostředků (negativní peněžní tok).

Peněžními prostředky se rozumí hotovost a zůstatky na bankovních účtech. Peněžními ekvivalenty se rozumí vysoce likvidní krátkodobá finanční aktiva s dobou splatnosti nejvýše 3 měsíce, která lze směnit za předem známou částku peněžních prostředků s minimálním rizikem změny hodnoty v čase. Nejčastěji se jedná o krátkodobé termínované vklady a dluhové cenné papíry.

Cashlow slouží k řízení likvidity, plánování investic do rozšíření výrobních kapacit, plánování emise kmenových akcií apod.

Výkaz cashflow se sestavuje přímou a nepřímou metodou, přičemž druhá varianta se používá především ve středně velkých a velkých společnostech.

CAS a IFRS

Postup sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou poskytuje Český účetní standard č. 023 (CAS) a vyhláška MF č. 500/2002 Sb. §40 - 43. Výkaz o pěněžních tocích je řešen i v rámci mezinárodních účetních standardů (IFRS) standardem IAS 7. Úprava finančního výkazu je dle CAS a IFRS v podstatě identická.

Cashflow Statement

Členění peněžních toků

Z analytických důvodů se peněžní toky sledují zvlášť za provozní, investiční a finanční činnost. Suma všech těchto peněžních toků vyjadřuje změnu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů (PP) za sledované období mezi počátečním a konečným stavem v rozvaze.

PS PP(BS) ± ΔPP = KS PP(BS)

Provozní cashflow souvisí s provozní činností společnosti. Jedná se de facto o nejdůležitější peněžní toky, neboť vyjadřují schopnost podniku vygenerovat peníze z činnosti, pro kterou byla společnost založena. Jedná se o peněžní toky, které souvisejí se změnou pohledávek a závazků z obchodních vztahů, změnou zásob, úhradou daně z příjmu apod.

Investiční cashlow souvisí především s nákupem fixních aktiv, se ziskem z prodeje fixních aktiv podloženým penězi.

Finanční cashflow souvisí se změnou vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. Patří sem například přijaté bankovní úvěry, splátky bankovních úvěrů, zvýšení základního kapitálu, vyplacené dividendy apod.

Nepřímá metoda cashflow

Nepřímá metoda je založena na transformaci zisku převzatého z výsledovky na peněžní tok.

První krok transformace spočívá v úpravě účetního zisku před zdaněním o výnosy a náklady, které nesouvisí s pohybem peněz. To je typické pro odpisy fixních aktiv, tvorbu a rozpuštění rezerv, tvorbu a rozpuštění opravných položek apod.

Dalším krokem úpravy je korekce o změnu položek nepeněžního pracovního kapitálu v rozvaze (pohledávky, zásoby a krátkodobé závazky).

Uvedenými úpravami hrubého zisku získáme cashflow z provozní činnosti

Provozní peněžní tok

V rámci peněžních toků z investiční a finanční činnosti jsou pohyby peněžních prostředků zaznamenávany podle skutečných přítoků a odtoků.

Nejvýraznější položkou v rámci investičního cashlow často bývá nákup fixních aktiv. Nákup fixních aktiv představuje odtok peněžních prostředků a naopak.

Dluhové financování podnikových činnosti je spojeno s přítokem peněžních prostředků na začátku úvěrového vztahu a poté dochází k postupnému odlivu peněz v podobě splátek bankovních úvěrů a plateb kupónů se závěrečnou úhradou nominální hodnoty dluhopisu v době maturity. Výplata dividend akcionářům nebo výkup vlastních akcií je spojen s odtokem peněžních prostředků.

Investiční a finanční peněžní toky

Součtem peněžních toků za jednotlivé činnosti získáme celkovou změnu peněz a peněžních ekvivalentů za sledované období

Součet provozního, investiční a finančního cashflow

Pro zpřehlednění transformace zisku na peněžní tok můžeme celkovou změnu peněžních prostředků za sledované období vyjádřit zjednodušeně pomocí rovnice

Zjednodušená rovnice pro výpočet cashflow

EBT ... hrubý zisk, Odpisy ... peněžní vyjádření znehodnocení fixních aktiv, ΔNPK ... změna nepeněžních složek pracovního kapitálu, INV ... saldo investičních příjmů a výdajů, FIN ... saldo finančních příjmů a výdajů

Redukovaný přehled o peněžních tocích

Smyšlená společnost je akciovou společností s veřejnou nabídkou akcií. Poskytuje komplexní poradenské služby v oblasti zakládání společností, marketingu a účetnictví. Kromě toho svým klientům dodává softwarové vybavení a kompletní kancelářskou techniku.

Zjednodušený přehled o peněžních tocích

Společnost vykazuje pozitivní provozní cashlow se stoupající tendencí. Nicméně v roce T7 došlo k výraznému poklesu v důsledku nižšího inkasa pohledávek a vyšší úhrady obchodních závazků.

Záporné investiční cashflow nemusí být vnímáno negativně, neboť pořízená aktiva mohou do budoucna generovat vyšší zisk a vyšší provozní cashflow.

Finanční cashflow je kromě roku T4, kdy společnost načerpala tříletý bankovní úvěr ve výši 80m CZK, negativní nebo nulové. Od roku T5 vyplácí akcionářům dividendy. Navíc v roce T7 vyplatila dividendu ze zisku T6 41,8m CZK a mimořádnou dividendu ve výši 30m CZK z nerozdělených zisků minulých let.

Meziroční změny cashflow v mil. CZK

Česko-anglický slovník

 • finanční výkaz - financial statement
 • přehled o peněžních tocích - Cashflow Statement (CF)
 • výsledovka - Income Statement (IS)/ Profit & Loss Statement (P&L)
 • rozvaha - Balance Sheet (BS)
 • hrubý zisk - Earnings Before Taxes (EBT)
 • provozní kapitál - working capital
 • cashflow - tok hotovosti
 • hotovost v pokladně - petty cash
 • české účetní standardy - Czech Accounting Standards (CAS)
 • mezinárodní účetní standardy - International Accounting Standards (IAS)
 • mezinárodní standardy účetního výkaznictví - International Financial Reporting Standards (IFRS)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • HÝBLOVÁ, E.: Mezinárodní účetnictví pro kombinované studium. Masarykova univerzita 2008, Brno. První vydání, 130 stran. ISBN 978-80-210-4672-6
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
 • BusinessCenter.cz. Český účetní standard pro podnikatele č. 023 Přehled o peněžních tocích [on-line] [cit. 2019-01-14]. Dostupné z WWW: https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/023.aspx
 • BusinessCenter.cz. Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele [on-line] [cit. 2019-01-14]. Dostupné z WWW: https://businesscenter.podnikatel.cz/pravo/zakony/ucto-v2002-500/
Nahoru