zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Logaritmická metoda rozkladu ROE

Logaritmická metoda rozkladu ROE

Publikováno: 8.8.2020

Logaritmická metoda rozkladu ROE

V příspěvku se opět vracím k Du Pont rozkladu výnosu na vlastní kapitál, který pochází z dílny chemické společnosti Du Pont de Nemours. Du Pont rovnice určuje výnos na vlastní kapitál pomocí součinu několika finančních ukazatelů.

Finančního analytika by také mohlo zajímat, jak se vývoj jednotlivých finančních ukazatelů promítá do změny hodnoty výnosu na vlastní kapitál neboli rentability vlastního kapitálu.

K tomuto účelu lze použít několik metod, přičemž každá z nich má své výhody a nevýhody. Moje oblíbená metoda je logaritmická, kterou vám dnes představím.

Du Pont rozklad ROE

Výnos na vlastní kapitál je určen součinem ziskové marže, obratem aktiv a finanční pákou. Du Pont rovnice má následující součinový tvar

Du Pont rozklad ROE

ROE ... rentabilita vlastního kapitálu, Z/T ... zisková marže, T/A ... obrat aktiv, A/VK ... finanční páka

Pomocí logaritmické metody vyjádříme příspěvky jednotlivých finančních ukazatelů do celkové změny rentability vlastního kapitálu prostým součtem. Du Pont rovnici proto musíme transformovat do následujícího přírůstkového tvaru

Příspěvky ukazatelů k hodnotě ROE

ΔROE ... změna ROE, ΔROEZ/T ... příspěvek ziskové marže k ΔROE, ΔROET/A ... příspěvek obratu aktiv k ΔROE, ΔROEA/VK ... příspěvek finanční páky k ΔROE

Rovnice říká, že celková změna ROE je určena příspěvky jednotlivých finančních ukazatelů.

Změna ROE

K vyjádření absolutní změny (odchylky) rentability vlastního kapitálu potřebujeme znát hodnotu ROE za období t a období t-1

Absolutní změna ROE

a stejně tak k vyjádření relativní změny

Relativní změna ROE

Příspěvky ukazatelů ke ΔROE

Pro zjednodušení následujících zápisů zavedu substituci ukazatelů písmeny A, B a C ve stejném pořadí jako ve výchozí Du Pont rovnici. Rovnici ROE za období t pak vydělím rovnicí ROE za období t-1

Poměr rovnic ROE

čímž získám indexy jednotlivých ukazatelů

Indexní tvar ROE

Dále se zbavím součinu vynásobením rovnice logaritmem a poté celou rovnici vydělím zlogaritmovaným indexem lnIROE

Indexní tvar ROE

Rovnice pak říká, že součet jednotlivých podílů je roven jedné nebo-li změna ROE je vysvětlena beze zbytku

V posledním kroku vynásobím rovnici změnou ROE a máme finální rovnici k vyjádření příspěvků jednotlivých ukazatelů ke změně hodnoty ROE

Indexní tvar ROE

tedy

Příspěvky ukazatelů k hodnotě ROE

Logaritmická metoda je elegantní a jednoduchá. Nelze jí však použít v případě, kdy společnost v jednom ze sledovaných období dosáhla ztráty, protože logaritmus není definován pro záporné hodnoty.

Česko-anglický slovník

  • výnos na vlastní kapitál - Return On Equity (ROE)
  • zisková marže - Return On Sales (ROS)
  • obrat aktiv - Total Assets Turnover
  • finanční páka - Financial Leverage

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
  • MARINIČ, P.: Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica 2009, Praha. První vydání, 191 stran. ISBN 978-80-245-1397-3
  • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
Nahoru