zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Ukazatele rentability kapitálu

Ukazatele rentability kapitálu

Publikováno: 12.2.2020

Ukazatele rentability kapitálu

Ukazatele rentability jsou jednou ze skupin poměrových ukazatelů finanční analýzy podniku. Rentabilita je klíčový ukazatel, který hraje roli vrcholového ukazatele v pyramidových rozkladech a rovnicích, slouží k hodnocení úspěšnosti podnikání a je jedním z kritérií pro investování do akcií společností kótovaných na burze.

V rámci příspěvku představím běžně používané ukazatele rentability v jejich základní podobě - rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita aktiv a rentabilita tržeb.

Pojem rentabilita

Rentabilita má mezi ostatními skupinami poměrových ukazatelů výsadní postavení. Mikroekonomická teorie říká, že hlavním motivem firmy vstupu do odvětví je zisk a hlavním cílem pak maximalizace zisku. V praxi tomu samozřejmě není jinak, a proto je hodnocení ziskovosti důležitým měřítkem efektivnosti využívání vloženého kapitálu.

Rentabilita měří efektivnost vloženého kapitálu do společnosti a schopnost vytvořit nové zdroje. Používá se k hodnocení ziskovosti vzhledem ke klíčovým ukazatelům jako jsou tržby, aktiva a vlastní kapitál.

Například výnos na vlastní kapitál ROE by měl být vyšší než výnos z alternativních investic r. Minimální mez určují výnosy dlouhodobých státních dluhopisů.

ROE vs výnos dluhopisu

V opačném případě není podnikání nebo investice do společnosti dostatečně výnosná vzhledem k podstoupenému riziku. Více by se pak vyplatilo společnost prodat a koupit dluhopisy.

Ukazatele rentability

Jde o mezivýkazové poměrové ukazatele, které přebírají čitatel z výsledovky a jmenoval z rozvahy. Rentabilita se obecně počítá jako poměr některé z kategorie zisků vzhledem ke sledované základně

Ukazatel rentability

Nejčastěji se v čitateli zlomku používá zisk po zdanění. Pro mezipodnikové srovnání se pak používají kategorie zisku, které eliminují rozdílnou kapitálovou strukturu a rozdílné podmínky zdanění. Proto se v čitatelích rentability mohou objevit také zisky v podobě EBT a EBIT.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlatního kapitálu neboli výnos na vlastní kapitál se označuje zkratkou ROE z anglického Return on Equity. Ukazatel slouží k hodnocení návratnosti vloženého kapitálu vlastníky do společnosti.

K výpočtu ukazatele potřebujete ve finančních výkazech vyhledat zisk po zdanění z výsledovky a účetní hodnotu vlastního kapitálu z rozvahy

Rentabilita vlastního kapitálu

Z ... zisk po zdanění, VK ... vlastní kapitál

Vyšší hodnoty rentability vlastního kapitálu lze dosáhnout vyšším zadlužením společnosti, vyplácením vysokých dividend nebo výkupem vlastních akcií. Proto se doporučuje počítat i ukazatel výnos na celková aktiva, kterým se můžete vyhnout určitému zkreslení výsledků ROE.

Rentabilita aktiv

Rentabilita aktiv neboli výnos na aktiva se označuje zkratkou ROA z anglického Return on Assets. Nejčastěji užívanými ukazateli jsou čistá rentabilita aktiv a základní produkční síla aktiv.

Ukazatel čisté rentability aktiv poměřuje zisk po zdanění z výsledovky s celkovými aktivy z rozvahy

Rentabilita aktiv

Z ... zisk po zdanění, A ... celková aktiva

Ukazatel má v této podobě vazbu na ROE prostřednictvím finanční páky. V souvislosti s úročeným cizím kapitálem se používá k hodnocení vlivu zadlužení na ROE.

Další variantou ROA je poměr se ziskem EBIT, který vyjadřuje produkční sílu aktiv společnosti před odečtením nákladových úroků a daní a umožňuje tak mezipodnikové srovnání

Produkční síla aktiv

EBIT ... zisk před odečtením úroků a daní

Rentabilita tržeb

Posledním ukazatelem je rentabilita tržeb neboli zisková marže. Označuje se zkratkou ROS, která vychází z anglického Return on Sales.

Ukazatel čistá zisková marže poměřuje zisk po zdaněni s hodnotou celkových tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb. To znamená, že k výpočtu ukazatelů tohoto typu potřebujete mít k dispozici pouze výsledovku.

Rentabilita tržeb

Z ... zisk po zdanění, T ... tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Je-li zisková marže pod oborovým průměrem, tak to znamená, že společnost prodává za nízké ceny nebo má příliš vysoké celkové náklady. Proto se doporučuje počítat i komplementární ukazatel rentability nákladovosti

Rentabilita nákladovosti

Pokud ponecháte ukazatele v peněžních jednotkách, vyjadřují kolik zisku a nákladů připadá na jednu peněžní jednotku tržeb (na 1 Kč).

Výpočet rentability

Pro výpočet rentability tržeb, aktiv a vlastního kapitálu použiji redukované finanční výkazy - rozvahy a výsledovky - modelové akciové společnosti.

Redukované finanční výkazy společnosti

Rentabilita tržeb má mírně sestupnou tendenci. Důvodem je vyšší nákladovost tržeb a nižší marže v důsledku silnější konkurence v odvětví.

Rentabilita aktiv vyjadřuje schopnost managementu společnosti využívat aktiva k provozní činnosti. Ukazatel ROA klesal pod ukazatel ROS v důsledku neproduktivních aktiv v rozvaze. V posledním roce došlo k výraznému poklesu bilanční sumy rozvahy a růstu ROA. Důvodem bylo snížení oběžných aktiv a vlastního kapitálu v důsledku vyplacení mimořádné dividendy z nerozdělených zisků.

Ukazatel ROE je výrazně vyšší než ROS a ROA. Důvodem je fakt, že společnost využívá výhod dluhového financování aktiv. Společnost financuje z cizích zdrojů přibližně 36 % aktiv a zvyšuje tak výnos pro vlastníky.

Vývoj ukazatelů rentability

Česko-anglický slovník

 • ukazatele rentability - profitability ratios
 • rentabilita nákladovosti - Return on Costs (ROC)
 • zisk po zdanění - Earnings After Taxes (EAT)
 • zisk před zdaněním - Earnings Before Taxes (EBT)
 • zisk před úroky a zdaněním - Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)
 • provozní náklady - operating expenses (OPEX)
 • zisková marže - profit margin

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
 • PILAŘOVÁ I., PILÁTOVÁ J.: Účetní závěrka, základ daně a finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2008. 1. VOX a.s. 2008, Praha. Druhé aktualizované vydání, 184 stran. ISBN 978-80-86324-74-6
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • ŽIVĚLOVÁ, I.: Podnikové finance. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. První vydání, 111 stran. ISBN 978-80-7375-035-0
Nahoru