zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Podnikový výnos a rentabilita aktiv

Podnikový výnos a rentabilita aktiv

Publikováno: 21.3.2020

Podnikový výnos a rentabilita aktiv

Rentabilita je vrcholový finanční ukazatel, který se používá k hodnocení efektivnosti vloženého kapitálu do společnosti. Kapitálem budu rozumět veškerý kapitál, který nese náklad, tj. vlastní kapitál vložený do společnosti vlastníky a krátkodobé a dlouhodobé úročené dluhy. Obě skupiny požadují za investovaný kapitál odměnu v podobě zisku a úroků.

Kapitálové zdroje

V předchozím příspěvku jsem představil nejběžněji používané ukazatele rentability v jejich základní podobě počítané z účetních finančních výkazů.

Nyní se zaměřím na rentabilitu aktiv (výnos na aktiva) v modifikované podobě, která poměřuje výnos společnosti s aktivy krytými vlastním kapitálem a dluhy, tj. úročeným cizím kapitálem. Nebudu tedy uvažovat neúročené závazky jako jsou závazky z obchodních vztahů, závazky vůči zaměstnancům, státu, institucím sociální zabezpečení apod.

V této souvislosti se také můžete setkat s pojmem rentabilita úplatného (investovaného) kapitálu ROCE (ROIC).

Rentabilita upravených aktiv

Vycházím z kategorie zisku EBIT před odečtením úroků a daní, která v sobě zahrnuje odměnu nejen pro vlastníky (akcionáře), ale také pro věřitele (banky, investory kupující dluhopisy apod.) a stát.

Vlastníci získávají dividendy (podíly na zisku), věřitelé získávají úroky z poskytnutého kapitálu a stát odměnu v podobě daňového výnosu. Aktiva zadlužené společnosti tak musí vydělat na odměny pro všechny zaintersované skupiny.

S ohledem na financování aktiv můžeme rentabilitu aktiv vyjádřit také jako rentabilitu celkového investovaného kapitálu, neboť platí

Bilanční rovnice

A ... aktiva, E ... vlastní kapitál, D ... úročený cizí kapitál neboli dluh

Rovnice informuje o kapitálových zdrojích financování aktiv, proto je vhodné pro posouzení celkové efektivnosti podnikání zohlednit oba druhy výnosů.

Ekonomika bez daně

Protože předpokládám ekonomiku bez korporátní důchodové daně (T = 0), tj. nulový výnos pro stát, je výnos z podnikání rozdělen pouze mezi vlastníky a věřitele

Celkový výnos z podnikání

EBT ... zisk před zdaněním, I ... nákladové úroky

Hrubý zisk EBT je při nulovém zdanění roven zisku po zdanění. Nicméně v rámci zavedených zkratek budu dále pracovat s ukazatelem EBT.

Odměnu pro vlastníky a věřitele vydělím a vynásobím kapitálem, ke kterému se odměny váží

Výnos pro vlastníky a věřitele

Úpravou se nemění význam původní rovnice. Rovnice pouze lépe vyjadřuje, že celkový výnos EBIT je dán součtem součinu ROE s vlastním kapitálem a součinu průměrné úrokové míry i s dluhy

Rozklad EBIT na výnos pro vlastníky a veřitele

ROE ... výnos na vlastní kapitál (EBT/E), i ... úroková míra z dluhů (I/D)

V posledním kroku celou rovnici vydělím upravenými aktivy, čímž získáme ukazatel rentability aktiv

Efektivnost vloženého kapitálu

V literatuře se velmi často setkáte s rentabilitou aktiv v této podobě. Nicméně ukazatel je potřeba doplnit o zdanění výnosů, protože daně jsou neodmyslitelnou součástí ekonomického systému.

Ekonomika s daní

Ukazatel produkční síly aktiv s korporátní daní lépe informuje o rentabilitě společnosti. Výnos pro stát je v modelu zachycen implicitně v podobě (1 - T), tj. výnos pro vlastníky a věřitele snížen o zdanění.

Nově původní rovnici EBIT vynásobíme (1 - T) a další postup už je stejný jako v předchozím modelu bez korporátní důchodové daně.

Efektivnost vloženého kapitálu

EAT ... zisk po zdanění

Výraz I(1 - T) představuje skutečnou cenu cizího kapitálu. Nákladové úroky z úvěrů jsou daňové náklady, které snižují základ daně pro výpočet korporátní důchodové daně. Tento efekt se označuje jako daňový štít.

Česko-anglický slovník

 • zisk po zdanění - Earnings After Taxes (EAT)
 • zisk před zdaněním - Earnings Before Taxes (EBT)
 • zisk před úroky a zdaněním - Earnings Before Interests and Taxes (EBIT)
 • rentabilita tržeb - Return on Assets (ROA)
 • rentabilita vlastního kapitálu - Return on Equity (ROE)
 • rentabilita investovaného kapitálu - Return on Capital Employed (ROCE)
 • rentabilita investovaného kapitálu - Return on Invested Capital (ROIC)

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
 • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
 • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
 • ŽIVĚLOVÁ, I.: Podnikové finance. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2007, Brno. První vydání, 111 stran. ISBN 978-80-7375-035-0
 • Pocket Sense.com. Difference Between Debt & Liabilities [on-line] [cit. 2020-03-20]. Dostupné z WWW: https://pocketsense.com/difference-between-debt-liabilities-15567.html/
Nahoru