zpět na výpis    domů » podnikove-finance » Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

Publikováno: 20.1.2019

Výkaz zisků a ztrát (výsledovka)

Finanční výkazy jsou stěžejním zdrojem informací pro finanční analýzu podniku a hodnocení úspěšnosti podnikatelské činnosti. Měřítkem úspěšnosti podnikání je absolutní velikost zisku vztažená nejčastěji k tržbám, vlastnímu kapitálu a aktivům.

Dosažený zisk (ztráta) společnosti se v podrobném členění zrcadlí ve finančním výkazu Výkaz zisku a ztrát. Následující text obsahuje základní informace o výkazu zisku a ztrát, úpravy zisku pro finanční analýzu a mezipodnikové srovnání, vybrané výsledkové poměrové ukazatele.

Graf zisku společnosti

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je finanční přehled tvorby a užití zisku společnosti za určité období (zpravidla jeden rok). Výsledovka je přehled výnosů a nákladů, které jsou strukturovány na provozní, finanční a mimořádnou činnost. Rozdíl mezi výnosy a náklady se označuje jako hospodářský výsledek (HS), který může být kladný nebo záporný.

Výnosy > náklady → HS > 0 → zisk
Výnosy < náklady → HS < 0 → ztráta

Hospodářský výsledek z provozní činnosti plyne z činnosti, pro kterou byl podnik založen. Zahrnuje tržby z prodeje výrobků a spotřebu výkonů u výrobní společnosti, tržby z prodeje zboží a náklady na prodané zboží u obchodní společnosti apod. Do provozního výsledku se dále zahrnují tvorba/rozpuštění rezerv, tvorba/rozpuštění opravných položek k aktivům, odpisy pohledávek a majetku, osobní náklady apod.

Hospodářský výsledek z finanční činnosti plyne u nefinančních společností především z nákupů a prodejů cenných papírů, kurzových rozdílů, výnosových a nákladových úroků.

Poslední kategorií hospodářského výsledku je výsledek z mimořádné činnosti. Zahrnuje nahodilé výnosy a náklady, které nepatří do provozní a finanční činnosti.

Kladný součet jednotlivých kategorií hospodářského výsledku představuje účetní zisk, který lze transformovat na ekonomický zisk zahrnutím ekonomických nákladů.

Účetní zisk z výsledovky se používá k hodnocení ziskovosti společnosti a pro výpočet daně z příjmů právnických osob. Na základě zákona o dani z příjmů je účetní zisk transformován na základ daně, ze kterého se vypočte splatná daň z příjmů.

Struktura výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném a plném rozsahu je stanovena opatřením Ministerstva financí čj. 281/97 417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele (příloha č. 2).

Kategorie zisku pro finanční analýzu

Pro účely finanční analýzy a mezipodnikového srovnání se používají různé kategorie zisku, které pochází z anglosaské metodiky. Jedná se o ukazatele EBITDA, EBIT a EBT.

Smyslem uvedených kategorií je eliminace použitých rozdílných metod pro výpočet odpisů, rozdílné kapitálové struktury a rozdílné daňové sazby. Například ukazatel EBIT eliminuje rozdílnou kapitálou strukturu společností a různou míru zdanění hrubého zisku.

Anglosaské ukazatelé zisku
UkazatelPopis
EBITDAZisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace
EBITZisk před odečtením úroků a daní
EBTZisk před odečtením daní
EATZisk po zdanění

Druhou výhodou ukazatele EBIT je možnost lépe vysvětlit rozdělení dosaženého zisku mezi věřitele (úroky), stát (daň) a vlastníky (dividendy a zadržený zisk).

Redukovaná výsledovka společnosti

Na následujícím obrázku je výsledovka smyšlené akciové společnosti v redukované formě. Ve výsledovce je abstrahováno od tvorby opravných položek, odpisů pohledávek, kreditních úroků z bankovních účtů, kurzových rozdílů, mimořádného hospodářského výsledku apod. Ve výsledovce dále nejsou explicitně vyjádřeny položky obchodní marže (rozdíl tržeb z prodeje zboží a nákladů na prodané zboží) a přidaná hodnota.

Účetní přidaná hodnota = Obchodní marže + Tržby z prodeje výrobků/služeb - Výkonová spotřeba

Výkonová spotřeba zahrnuje spotřebu materiálu a energie, vynaložené náklady za služby.

Zjednodušená výsledovka akciové společnosti

Od roku T4 společnost pravidelně vyplácí akcionářům dividendy. Deklarovaný dividendový výplatní poměr společnosti je 60 - 100 % čistého zisku.

Výsledkové poměrové ukazatele

Ze samotné výsledovky lze vypočítat několik poměrových ukazatelů, které se týkají především rentability. Typickým příkladem je rentabilita tržeb, která se počítá jako poměr čistého zisku k tržbám. Vyjadřuje ziskovou marži společnosti v procentech

Rentabilita tržeb

Z ... zisk po zdanění, T ... tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb

Dalším typickým poměrovým ukazatelem je ukazatel nákladovosti

Ukazatel nákladovosti

Na následujícím grafu je zachycen vývoj rentability tržeb společnosti, která mírně sestupný trend. Nicméně pro finální hodnocení ziskové marže je nutné srovnání s oborovým průměrem.

Graf rentability tržeb

Kromě výše uvedených ukazatelů se můžete setkat například s poměrovým ukazatelem EBITDA marže. Ukazatel vyjadřuje relativní hrubou produkční sílu společnosti před odečtením nákladových úroků, daně a odpisů.

Česko-anglický slovník

  • výsledovka - Profit and Loss (P&L)
  • finanční výkaz - financial statement
  • rentabilita tržeb - Return on Sales (ROS)
  • EBITDA marže - EBITDA margin

Líbil se vám článek? A chcete se vědět o každém dalším?

Sledujte:

Seznam použité literatury
  • BLÁHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press 2006, Praha. Třetí rozšířené vydání, 194 stran. ISBN 80-7261-145-3
  • KALOUDA, F.: Finanční řízení podniku. Aleš Čeněk 2011, Plzeň. Druhé rozšířené vydání, 299 stran. ISBN 978-80-7380-315-5
  • SEDLÁČEK, J.: Účetnictví pro manažery. Grada Publishing 2005, Praha. První vydání, 228 stran. ISBN 80-247-1195-8
  • SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika. Grada Publishing 2003, Praha. Třetí přepracované a aktualizované vydání, 472 stran. ISBN 80-247-0515-X
  • Business Center.cz. Obsah účetní závěrky pro podnikatele [on-line] [cit. 2019-01-18]. Dostupné z WWW: https://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/zaverka/
Nahoru