zpět na výpis    domů » makroekonomie » Ukazatelé výkonnosti ekonomiky

Ukazatelé výkonnosti ekonomiky

Publikováno: 11.4.2017

Ukazatelé výkonnosti ekonomiky

Pro účely makroekonomických analýz je ekonomy a statistiky sledováno mnoho ekonomických veličin. Nejznámější a snadno srozumitelná veličina je hrubý domácí produkt (HDP). HDP vyjadřuje ekonomickou sílu země a její postavení v regionu nebo celosvětové ekonomice.

Ukazatel HDP je směrem k veřejnosti komunikován jako relativní změna (v %) výkonu ekonomiky v porovnání s předchozím obdobím (čtvrletí, rok). Důležitá je jeho struktura a vývoj v čase. K analýze vývoje HDP je možné využít jednoduché statistické výpočty, které zahrnují tempo růstu HDP, bazické a řetězové indexy a geometrický průměr.

Hrubý domácí produkt

Hrubý domácí produkt (HDP) měří celkovou peněžní hodnotu finálních výrobků a služeb vytvořených všemi výrobními faktory na území daného státu za určité časové období.

Nominální HDP měří peněžní hodnotu produkce v tržních neboli běžných cenách (b.c.) každého roku. Zahrnuje změny v množství produkce a změny cen.

Reálné HDP měří peněžní hodnotu produkce ve stálých cenách (s.c.) základního (bazického) roku. Produkt je očištěn o změny cen. Zahrnuje pouze změny v množství produkce.

Poměr nominálního a reálného HDP se označuje jako deflátor HDP. Deflátor HDP je komplexní cenový index, který měří změnu cen v celé ekonomice.

Reálné HDP = Nominální HPD/deflátor HDP

Vedle hrubého domácího produktu je měřen také hrubý národní produkt. Hrubý národní produkt měří peněžní hodnotu celkové produkce za použítí všech národních výrobních faktorů bez ohledu, na území kterého státu byl vytvořen.

Vývoj reálného HDP v České republice

Jednoduchou analýzu vývoje HDP lze postavit na statistických výpočtech tempa růstu, individuálních indexech a geometrickém průměru.

Tempo růstu produktu může být vyjádřeno jako absolutní změna (ΔHDPt) nebo relativně jako procentní změna (g). Relativní podoba umožňuje provádět mezinárodní srovnání.

ΔHDPt = HDPt − HDPt−1

g(%) = [(HDPt − HDPt−1)/HDPt−1] · 100 = [ΔHDPt/HDPt−1] · 100

Tempo růstu reálného HDP v České republice

Dalším způsobem posouzení vývoje HDP je výpočet bazických a řetězových indexů. Bazický index (It/B) je poměr 2 hodnot HDP, ve kterém jsou všechny hodnoty časové řady vztaženy k základnímu (B) období. Řetězový index (It/t-1) je konstruován jako poměr běžné hodnoty a bezprostředně předcházející hodnoty. Základ je v tomto případě pohyblivý.

I(x)t/B = xt/xB

I(x)t/B ... bazický index
xt ... hodnota běžného období
xB ... hodnota bazického období (= 100)


I(x)t/t-1 = xt/xt-1

I(x)t/t-1 ... řetězový index
xt ... hodnota běžného období
xt-1 ... hodnota předchozího období

Bazické a řetězové indexy reálného HDP v České republice

Bazický index I(HDP)2016/2000 = 1,524 říká, že reálné HDP v roce 2016 vzrostlo o 52,4 % vůči roku 2000. Zatímco řetězový index I(HDP)2009/2008 = 0,952 říká, že reálné HDP v roce 2009 pokleslo o 4,8 % vůči předchozímu roku 2008.

Řetězové indexy představují koeficienty růstu, ze kterých lze vypočítat průměrné tempo růstu HDP pomocí geometrického průměrů (kG).

kG = n√ (k1 · k2 · … · kn) = (∏ ki)1/n

kG ... geometrický průměr
n ... počet koeficientů růstu
∏ ... symbol pro součin hodnot
ki ... koeficient růstu xt/xt-1

kG = 17√ (1,0427 · 1,0291 · … · 1,0259) = 1,0276

Reálné HDP České republiky v období 2000-2016 průměrně rostlo tempem 2,76 % ročně.

Reálné HDP České republiky (ceny roku 2010)

Metody měření produktu

K měření agregátního produktu se používají 3 metody - produkční metoda, výdajová metoda a důchodová metoda. Všechny tři metody měření agregátního produktu musí vést ke stejnému výsledku.

Produkční metoda

Tato metoda měření agregátního produktu sčítá hodnotu finální výrobků a služeb vyrobených v běžném roce. Do výpočtu se nezahrnuje hodnota tzv. meziproduktů. Meziprodukty jsou statky, které se používají k výrobě jiných statků. Aby nedošlo k dvojímu započítávání některých produktů je HDP dáno součtem přidané hodnoty na každém stupni rozpracovanosti.

Přidaná hodnota je rozdíl mezi prodeji firmy a nákupy materiálů a služeb od ostatních firem.

Výdajová metoda

Výdajová metoda sčítá veškeré výdaje v ekonomice po jednotlivých sektorech - domácnosti, firmy, stát a zahraniční obchod.

HDP = C + I + G ± NX

C ... výdaje domácnosti na konečnou spotřebu
I ... hrubé investiční výdaje firem
G ... vládní výdaje na nákup výrobků a služeb
NX ... čistý export zboží a služeb

Investicemi se rozumí tvorba reálného kapitálu - investice do fixního kapitálu (budovy, stroje atd.), investice do bytové výstavby a investice do zásob. Nikoliv finanční investice.

Důchodová (nákladová) metoda

Důchodová metoda měření produktu sčítá všechny náklady spojené s podnikáním, které jsou zároveň důchody, které domácnosti dostávají (jako majitelé výrobních faktorů) od firem.

+ hrubé mzdy (včetně dalších nákladů na práci, které platí firmy)
+ renty (včetně imputovaných nájmů)
+ hrubé zisky korporací (dividendy akcionářů, nerozdělený zisk a daň ze zisku)
+ čisté úroky (rozdíl mezi přijatými a placenými úroky)
+ příjmy ze samozaměstnání
= čistý domácí důchod
+ znehodnocení kapitálu
+ nepřímé daně
- dotace
= hrubý domácí produkt

Mezinárodní srovnání HDP

Kromě tempa růstu reálného HDP se v Evropské unii pro srovnání výkonnosti členských ekonomik používá objemový index (EU28=100) HDP na obyvatele v paritě kupní síly (PPS). PPS je uměle vytvořená jednotka, která eliminuje rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi. Pokud je index vyšší než 100, tak je HDP na obyvatele v PPS nad průměrem EU28 a naopak.

HDP na obyvatele v PPS 2016 (EU28=100)

Chcete vědět o každém novém článku? Sledujte Finance v praxi na sociálních sítích a zůstaňte ve spojení.

Google+

Sdílejte článek na sociálních sítích

Seznam použité literatury
  • JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I.: Příklady k předmětu statistika B. Vysoká škola ekonomická v Praze 2003, Praha. První vydání, 222 stran. ISBN 80-245-0015-9
  • HOLMAN, R.: Markoekonomie. Středně pokročilý kurz. C. H. Beck 2010, Praha. Druhé vydání, 424 stran. ISBN 978-80-7179-861-3
  • MINAŘÍK, B.: Statistika I. Popisná statistika - druhá část. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2000, Brno. První vydání, 226 stran. ISBN 978-80-7375-152-4
  • RUSMICHOVA, L., SOUKUP, J. a kol.: Makroekonomie. MELANDRIUM 2002, Praha. Páté vydání, 167 stran. ISBN 80-86175-24-3
  • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda 1995, Praha. Druhé vydání, 1011 stran. ISBN 80-205-0494-X
  • Český statistický úřad. M000111c HDP výdajovou metodou (ceny roku 2010) [on-line] [cit. 2017-10-15]. Dostupné z WWW: http://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenkavyber.makroek_vydaj
  • Český statistický úřad. Evropský srovnávací program [on-line] [cit. 2017-10-15]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/czso/evropsky_srovnavaci_program
  • Databáze Eurostatu. HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) [on-line] [cit. 2017-10-16]. Dostupné z www: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00114
Nahoru